Size :357.79 KB
Page{s) : 6
Create Date : October 29, 2007

Transcript of Whirlpool HOO C00 W Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation. Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. ACHTUNG! Bercksichtigen Sie bei der Installation den Mindestabstand von den Flammen, wie im Installationshandbuch angegeben. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen greren Abstand vor, ist dieser natrlich zu beachten. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation. Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. Warning! Be sure to observe the minimum installation distance from cookers, which is indicated in the installation handbook. If the installation instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into account. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre. Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. Attention ! Respecter la distance minimum dinstallation entre les feux indique sur le manuel de montage. Si les instructions dinstallation du dispositif de cuisson gaz indiquent une distance suprieure, il est ncessaire de la respecter. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie. Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de afzuigkap te installeren of te gebruiken. Let op! Houd u bij de installatie aan de minimale afstand van de kooktoestellen, zoals aangegeven in het installatieboekje. Als de aanwijzingen voor installatie van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening gehouden worden. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura. Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. Atencin! Respete la distancia mnima a los quemadores indicada en el manual de instalacin. Si las instrucciones de instalacin de la placa de cocina a gas especifican una distancia mayor, es necesario tenerlo en cuenta. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as instrues e as indicaes para uma instalao segura. Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. Ateno! Cumpra a distncia mnima de instalao em relao ao fogo, indicada no manual de instalao. Respeite as instrues de instalao do dispositivo de cozedura a gs se estas especificarem uma distncia superior. 5019 618 33085 LI25DA

PL Instrukcja obsugi i konserwacji Zawiera rwnie instrukcje i przepisy umoliwiajce bezpieczn instalacj. Przed rozpoczciem instalacji lub uytkowania okapu, prosz przeczyta uwanie instrukcje zawarte w niniejszej broszurze oraz w doczonej instrukcji instalacji i prosz ich przestrzega. Uwaga! Prosz zachowa minimalny odstp instalowanego okapu od palnikw, zgodnie ze wskazaniami instrukcji. Jeeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana zostaa wiksza odlego, naley j zastosowa. CZ Nvod k obsluze a drb Obsahuje tak pokyny a pedpisy pro bezpenou instalaci. Ped instalac nebo pouvnm odsvae par si pozorn pette a dodrujte pokyny uveden v tomto nvodu a v piloenm nvodu k instalaci. UPOZORNN! Dodrujte minimln instalan vzdlenost od plamen hoku, uvedenou v nvodu k instalaci. Pokud je v nvodu k instalaci plynovho sporku urena vt vzdlenost ne uveden, je nutn ji dodret. SK Nvod na pouvanie a drbu Obsahuje aj pokyny a predpisy na bezpen intalciu. Pred intalciou alebo pouvanm odsvaa si pretajte a dsledne dodriavajte pokyny uveden v tomto nvode a v priloenom nvode na intalciu. Upozornenie! Dodriavajte minimlnu intalan vzdialenost od sporkov, ako je uveden v nvode na pouitie. Ak pokyny na intalciu plynovej varnej dosky predpisuj viu vzdialenost, dodriavajte ich. H Hasznlati s karbantartsi tmutat A biztonsgos zembe helyezsre vonatkozan is tartalmaz elrsokat s utastsokat. A kszlk zembe helyezse vagy hasznlata eltt alaposan tanulmnyozza t az ebben s az zembe helyezsi tmutatban foglaltakat. Figyelem! A tzhelytl val minimlis tvolsg tekintetben tartsa be az zembe helyezsi tmutatban elrt rtket. Amennyiben a gztzhely zembe helyezsi tmutatja nagyobb tvolsgot r el, gy azt kell betartani. RUS . , , , . ! , . , . BG . , . ! , . , . RO Manual de utilizare i ntreinere Conine i instruciuni i recomandri pentru o instalare sigur. nainte de a instala sau de a utiliza hota, citii i urmai cu atenie instruciunile din acest manual i din manualul de instalare anexat. Atenie! Respectai distana minim de instalare fa de arztoare indicat n manualul de instalare. Dac instruciunile de instalare ale mainii de gtit cu gaz specific o distan mai mare, trebuie s inei cont de ea. 5019 618 33085 LI25DA

MILIEUTIPS Elektrische aansluiting 1. Verpakking De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar, hetgeen wordt typeplaatje in de afzuigkap is vermeld. Indien de kap is voorzien van een aangegeven met het symbool voor recycling . Volg de plaatselijke stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk milieuvoorschriften op wanneer u het apparaat afdankt. Het stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. In het geval dat de verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc.) moet kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als buiten het bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een mogelijke bron van gevaar kan vormen. tweepolige schakelaar te gebruiken die aan de geldende voorschriften voldoet en die de complete loskoppeling van het elektriciteitsnet in de 2. Product overspanningscategorie III garandeert, volgens de installatievoorschriften. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese LET OP: voordat u het circuit van de kap weer aansluit op de richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en elektronische elektrische netvoeding en de juiste werking gaat controleren, apparaten (AEEA). altijd eerst controleren of de voedingskabel correct Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt gemonteerd is en tijdens het installeren NIET in de behuizing helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid beklemd is geraakt. te voorkomen. De afzuigkap schoonmaken Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden Let op! Indien olie/vetresten niet verwijderd worden (minstens eens behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een per maand) kan dit brand veroorzaken. verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische Gebruik hiervoor een zachte doek met een neutraal apparaten. schoonmaakmiddel. Gebruik nooit schuurmiddelen of alcohol. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt. Voor de ingebruikneming Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, uw Voor optimaal gebruik van uw afzuigkap is het raadzaam de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen en te bewaren. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic, etc.) moet VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE buiten het bereik van kinderen bewaard worden, aangezien het een RICHTLIJNEN mogelijke bron van gevaar betekent. Controleer of de afzuigkap tijdens het transport schade heeft LET OP! ondervonden. Het apparaat is niet bedoeld om door kinderen of Verklaring van overeenstemming personen met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen of met weinig kennis en ervaring te worden Dit product is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in gebruikt, tenzij zij onder toezicht staan of voor het overeenstemming met: gebruik van het apparaat zijn voorgelicht door een - veiligheidsvoorschriften van de Laagspanningsrichtlijn persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, om te vervangt) - veiligheidsvereisten van de EMC-richtlijn 89/336/EEG herzien voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. door de Richtlijn 93/68/EEG. 1. Sluit het apparaat niet op het elektriciteitsnet aan alvorens de Opsporen van storingen installatie voltooid is. Voordat u begint met de reiniging of het De afzuigkap werkt niet: onderhoud van uw afzuigkap, moet u de stekker uit het stopcontact Zit de stekker wel goed in het stopcontact? Is de stroom uitgevallen? halen of de stroom in uw woning uitschakelen. De afzuigkap zuigt niet voldoende af: 2. Onder de kap mag niet geflambeerd worden. Open vuur kan brand Heeft u de juiste snelheid gekozen? Moeten de filters worden schoongemaakt of vervangen? veroorzaken. Is de luchtafvoer misschien verstopt? 3. Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, daar de De verlichting doet het niet: Is het lampje aan vervanging toe? kokende olie vlam kan vatten. Is het lampje wel goed aangedraaid? 4. Regelmatig onderhoud en schoonmaken van de kap is de beste KLANTENSERVICE garantie voor een goede werking en optimale prestaties. Alvorens de klantenservice in te schakelen 1. Ga na of u het probleem zelf kunt oplossen (zie Opsporen van Verwijder vastgekoekte voedselresten dikwijls van de vuile storingen). oppervlakken. Reinig of vervang het filter regelmatig. Het is 2. Zet de afzuigkap uit en weer aan om te kijken of het probleem is verboden een pijp van brandbaar materiaal te gebruiken voor de opgelost. luchtafzuiging. 3. Als dit ook niet helpt, adviseren wij u contact op te nemen met de klantenservice. 5. Wanneer de afzuigkap tegelijk met toestellen wordt gebruikt die Vermeld de volgende gegevens: op gas of andere brandstoffen werken, mag de onderdruk in het de aard van de storing, het model, dat vermeld staat op het typeplaatje in de kap en dat vertrek niet groter zijn dan 4Pa (4 x 10-5 bar). Zorg er daarom afgelezen kan worden door eerst de vetfilters te verwijderen. voor dat de ruimte voldoende geventileerd is. uw volledige adres, uw telefoonnummer. 6. De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookpijp van het servicenummer (het nummer dat staat vermeld onder het woord de verwarming of door het afvoerkanaal van apparaten die op SERVICE, op het typeplaatje binnenin de kap achter het vetfilter). gas of andere brandstoffen werken naar buiten worden geleid. In geval van reparatie, contact opnemen met een erkend Technisch Servicecentrum (hetgeen garant staat voor gebruik van originele 7. Het vertrek moet voldoende geventileerd zijn, wanneer de onderdelen en correct uitgevoerde reparatie). Niet nakomen van deze aanwijzingen kan de veiligheid en kwaliteit afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of van het product in gevaar brengen. andere brandstoffen werken. 8. Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt. 9. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere brandstoffen, maar moet over een aparte afvoermogelijkheid beschikken. Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer van lucht moeten in acht worden genomen. 10. De afzuigkap is geen werkvlak. Zet er daarom geen voorwerpen op en overbelast hem niet Opmerking: draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. 5019 618 33085 LI25DA D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO