Size :1.56 MB
Page{s) : 9
Create Date : May 29, 2017

Transcript of Whirlpool B TNF 5323 OX Health and safety

Instrukcja bezpieczestwa i montau

PL ZASADY BEZPIECZESTWA NALEY PRZECZYTA I Nie przechowywa materiaw przewody rurowe obwodu PRZESTRZEGA wybuchowych i atwopalnych, chodzenia nie ulegy uszkodzeniu. takich jak puszki aerozolowe, i nie W przypadku uszkodzonych Przed rozpoczciem eksploatacji skadowa ani nie uywa benzyny przewodw rurowych naley tego urzdzenia naley uwanie lub innych materiaw atwopalnych zachowa szczegln ostrono przeczyta ponisze instrukcje w pobliu urzdzenia: W razie podczas oprniania obwodu bezpieczestwa. przypadkowego wczenia chodzenia. Instrukcje naley przechowywa w urzdzenia mogoby doj do OSTRZEENIE : Nie uszkodzi taki sposb, aby mc je uy poaru. przewodw obwodu chodniczego w przyszoci. To urzdzenie jest przeznaczone do urzdzenia. Zawieraj one wane informacje uytku w gospodarstwach OSTRZEENIE : Nie zatyka dotyczce bezpieczestwa, ktre domowych i miejscach, gdzie otworw wentylacyjnych naley cile przestrzega. mona wykorzysta je w podobny znajdujcych si wewntrz Producent nie ponosi adnej sposb, takich jak: urzdzenia lub w jego obudowie. odpowiedzialnoci w przypadku - kuchnie dla pracownikw OSTRZEENIE : W celu nieprzestrzegania zasad w sklepach, biurach i innych przyspieszenia procesu odszraniania bezpieczestwa, niewaciwego rodowiskach pracy; nie stosowa rodkw uytkowania urzdzenia lub - budynki gospodarcze oraz pokoje mechanicznych, elektrycznych lub nieprawidowych ustawie hotelowe, motelowe i inne chemicznych, innych ni zalecane elementw sterowania. rodowiska mieszkalne; przez producenta. - obiekty typu bed and breakfast; OSTRZEENIE : Nie uywa ani nie OSTRZEENIA DOTYCZCE - obiekty cateringowe i podobne umieszcza urzdze elektrycznych BEZPIECZESTWA obiekty nieprowadzce sprzeday. w komorach urzdzenia, jeeli nie arwka stosowana w urzdzeniu zostay one wyranie dopuszczone Niemowlta (w wieku 0-3 lat) i dzieci jest przeznaczona do urzdze do tego celu przez producenta. (w wieku 3-8 lat) nie powinny zblia domowych i nie jest odpowiednia OSTRZEENIE : Kostkarki do lodu i/ si do urzdzenia bez nadzoru osb do oglnego owietlenia lub dystrybutor wody, ktre nie s dorosych. pomieszcze w gospodarstwie bezporednio podczone do sieci Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby domowym (dyrektywa WE wodocigowej, powinny by o ograniczonej sprawnoci fizycznej, 244/2009). napeniane wycznie wod pitn. sensorycznej lub umysowej oraz Urzdzenie zostao zaprojektowane OSTRZEENIE : Automatyczne osoby bez odpowiedniego do pracy w miejscach o kostkarki do lodu i/lub dystrybutory dowiadczenia i wiedzy mog temperaturze zgodnej z podanymi wody powinny by podczone korzysta z urzdzenia wycznie poniej zakresami, zalenie od klasy wycznie do instalacji wody pitnej, pod nadzorem lub przy klimatycznej podanej na tabliczce o cinieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od odpowiednich instrukcjach znamionowej. Urzdzenie moe nie 1,7 do 8,1 bar). dotyczcych bezpiecznego dziaa prawidowo, jeli przez Pyn (nietoksyczny) znajdujcy si uytkowania urzdzenia i pod duszy czas bdzie pozostawao w we wkadach chodzcych (w warunkiem, e rozumiej zagroenia pomieszczeniu o temperaturze niektrych modelach) nie nadaje si zwizane z obsug urzdzenia. przekraczajcej podany zakres. do picia. Dzieci nie mog bawi si tym Zakresy temp. otoczenia dla klas Nie spoywa kostek lodu ani urzdzeniem. Dzieci nie mog bez klimatycznych. (C) lizakw lodowych zaraz po wyjciu nadzoru czyci ani konserwowa SN od 10 do 32 z zamraarki, gdy moe to urzdzenia. N od 16 do 32 spowodowa odmroenia. ST od 16 do 38 W przypadku produktw, w ktrych DOZWOLONE UYTKOWANIE T od 16 do 43 filtr znajduje si wewntrz pokrywy To urzdzenie nie zawiera wentylatora, musi on by zawsze na UWAGA: Urzdzenie nie jest chlorofluorowglowodorw (CFC). swoim miejscu podczas pracy przeznaczone do uytkowania z W ukadzie chodniczym chodziarki. wykorzystaniem zewntrznego wykorzystywany jest R600a (HC). Nie przechowywa szklanych programatora czasowego lub Urzdzenia zawierajce izobutan pojemnikw z pynami w komorze odrbnego systemu zdalnego (R600a): izobutan jest gazem zamraarki, poniewa mog one sterowania. naturalnym i nieszkodliwym dla pkn. To urzdzenie przeznaczone jest rodowiska, ale jest atwopalny. Nie zasania wentylatora (jeli jest wycznie do uytku domowego. Dlatego naley uwaa, aby w wyposaeniu) produktami Nie naley korzysta z urzdzenia na zewntrz budynku. 3 PL

spoywczymi. niedostpnych dla dzieci, zarwno personel, zgodnie z instrukcjami Po woeniu ywnoci sprawdzi, w trakcie, jak i po zakoczeniu producenta i obowizujcymi czy drzwiczki komr zamykaj si instalacji. przepisami lokalnymi. Naley prawidowo, zwaszcza drzwiczki Zachowa ostrono, aby nie zwrci si do autoryzowanego zamraarki. uszkodzi podogi (np. parkietu) serwisu. Uszkodzon uszczelk naley jak podczas przemieszczania W przypadku urzdze najszybciej wymieni. urzdzenia. Urzdzenie naley wyposaonych we wtyczk, ktra Komora chodziarki powinna by zainstalowa na podou nie pasuje do danego gniazdka, uywana wycznie do o odpowiedniej wytrzymaoci skontaktowa si z przechowywania wieych i w miejscu odpowiednim do jego wykwalifikowanym pracownikiem produktw ywnociowych, masy, rozmiarw i przeznaczenia. serwisu. natomiast komora zamraarki Po rozpakowaniu urzdzenia naley Przewd zasilajcy powinien mie wycznie do przechowywania sprawdzi, czy nie zostao wystarczajc dugo, aby mroonek, zamraania wieych uszkodzone podczas transportu. W umoliwi podczenie produktw oraz przygotowywania przypadku problemw naley zabudowanego urzdzenia do sieci. kostek lodu. skontaktowa si z najbliszym Nie cign za przewd zasilania. Unika przechowywania serwisem technicznym. Nie stosowa przeduaczy ani nieopakowanej ywnoci Przed przystpieniem do rozdzielaczy. w bezporednim kontakcie jakiejkolwiek czynnoci zwizanej z Nie naley uruchamia urzdzenia, z powierzchniami wewntrznymi instalacj urzdzenia naley je jeli kabel zasilajcy lub wtyczka s komr chodziarki lub zamraarki. odczy od zasilania elektrycznego. uszkodzone, jeli nie dziaa ono Urzdzenie moe by wyposaone Podczas instalacji upewni si, czy prawidowo, lub gdy zostao w specjalne komory (komora na urzdzenie nie spowoduje uszkodzone lub spado. Nie zblia wie ywno, komora Zero uszkodzenia przewodu zasilajcego. przewodu zasilajcego do gorcych Degree itd.). Jeli nie okrelono Aby zapewni odpowiedni powierzchni. inaczej w broszurze danego wentylacj, naley pozostawi Po zakoczeniu instalacji produktu, mona je usun, troch miejsca nad i po obu uytkownik nie powinien mie zachowujc rwnowane poziomy stronach urzdzenia. Odlego dostpu do podzespow wydajnoci. midzy tyln ciank urzdzenia a elektrycznych urzdzenia. C-pentan jest stosowany jako cian za urzdzeniem powinna Naley unika dotykania urzdzenia czynnik porotwrczy w piance wynosi co najmniej 50 mm, aby wilgotnymi czciami ciaa i nie izolacyjnej i jest gazem palnym. unikn kontaktu z gorc naley obsugiwa go boso. powierzchni. Zmniejszenie tej INSTALACJA odlegoci spowoduje zwikszenie CZYSZCZENIE I KONSERWACJA zuycia energii przez produkt. Przenoszenie i instalacja urzdzenia Urzdzenie mona wczy dopiero Nigdy nie naley stosowa urzdze powinny by wykonywane przez co po zakoczeniu procedury instalacji. czyszczcych par. najmniej dwie osoby. W celu Przed wczeniem urzdzenia Do czyszczenia i konserwacji odpakowania i instalacji urzdzenia naley odczeka co najmniej dwie urzdzenia zakada rkawice naley zakada rkawice ochronne. godziny, aby obwd chodzenia by ochronne. Instalacja lub naprawa powinna w peni efektywny. Przed przystpieniem do zosta przeprowadzona przez Upewni si, e urzdzenie nie stoi jakiejkolwiek czynnoci zwizanej z technika specjalist zgodnie z w pobliu rda ciepa. konserwacj urzdzenia naley je instrukcjami producenta oraz odczy od zasilania elektrycznego. obowizujcymi miejscowymi OSTRZEENIA DOTYCZCE Do czyszczenia czci z tworzyw przepisami dotyczcymi ELEKTRYCZNOCI sztucznych, drzwiczek bezpieczestwa. Nie naprawia ani wewntrznych oraz wkadek lub nie wymienia adnej czci Aby instalacja bya zgodna z uszczelek nie uywa ostrych lub urzdzenia, jeli nie jest to wyranie obowizujcymi przepisami szorstkich rodkw czyszczcych, dozwolone w instrukcji obsugi. bezpieczestwa, naley takich jak spryskiwacze do szyb, Dzieci nie powinny wykonywa zamontowa wycznik rodki czyszczce do szorowania, czynnoci zwizanych z instalacj wielobiegunowy o minimalnym pyny atwopalne, woski czyszczce, tego urzdzenia. Podczas instalacji odstpie stykw wynoszcym 3 skoncentrowane detergenty, dzieci powinny pozostawa z dala mm. wybielacze lub rodki czyszczce od urzdzenia. Materiay z Jeeli zajdzie potrzeba wymiany zawierajce substancje opakowania, ktre stanowi przewodu zasilajcego, naley go ropopochodne. Nie uywa potencjalne zagroenie (worki wymieni na identyczny. Wymian papierowych rcznikw, gbek lub plastikowe, styropian, itp.), naley przewodu zasilajcego moe innych ostrych narzdzi do przechowywa w miejscach wykona tylko wykwalifikowany czyszczenia. 4