Size :549.84 KB
Page{s) : 7
Create Date : January 28, 2009

Transcript of Whirlpool HDN SW600 Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation. Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. WARNUNG: Bercksichtigen Sie bei der Installation den Mindestabstand von den Flammen, wie im Installationshandbuch angegeben. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen greren Abstand vor, ist dieser natrlich zu beachten. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation. Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. WARNING: Be sure to observe the minimum installation distance from cookers, which is indicated in the installation handbook. If the installation instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into account. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre. Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. AVERTISSEMENT : Respecter la distance minimum dinstallation entre les feux indique sur le manuel de montage. Si les instructions dinstallation du dispositif de cuisson gaz indiquent une distance suprieure, il est ncessaire de la respecter. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie. Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de afzuigkap te installeren of te gebruiken. WAARSCHUWING: Houd u bij de installatie aan de minimale afstand van de kooktoestellen, zoals aangegeven in het installatieboekje. Als de aanwijzingen voor installatie van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening gehouden worden. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura. Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. ADVERTENCIA: Respete la distancia mnima a los quemadores indicada en el manual de instalacin. Si las instrucciones de instalacin de la placa de cocina a gas especifican una distancia mayor, es necesario tenerlo en cuenta. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as instrues e as indicaes para uma instalao segura. Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. ADVERTNCIA: Cumpra a distncia mnima de instalao em relao ao fogo, indicada no manual de instalao. Respeite as instrues de instalao do dispositivo de cozedura a gs se estas especificarem uma distncia superior. 5019 618 33086/A LI23DA

PL Instrukcja obsugi i konserwacji Zawiera rwnie instrukcje i przepisy umoliwiajce bezpieczn instalacj. Przed rozpoczciem instalacji lub uytkowania okapu, prosz przeczyta uwanie instrukcje zawarte w niniejszej broszurze oraz w doczonej instrukcji instalacji i prosz ich przestrzega. OSTRZEENIE: Prosz zachowa minimalny odstp instalowanego okapu od palnikw, zgodnie ze wskazaniami instrukcji. Jeeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana zostaa wiksza odlego, naley j zastosowa. CZ Nvod k obsluze a drb Obsahuje tak pokyny a pedpisy pro bezpenou instalaci. Ped instalac nebo pouvnm odsvae par si pozorn pette a dodrujte pokyny uveden v tomto nvodu a v piloenm nvodu k instalaci. VAROVN: Dodrujte minimln instalan vzdlenost od plamen hoku, uvedenou v nvodu k instalaci. Pokud je v nvodu k instalaci plynovho sporku urena vt vzdlenost ne uveden, je nutn ji dodret. SK Nvod na pouvanie a drbu Obsahuje aj pokyny a predpisy na bezpen intalciu. Pred intalciou alebo pouvanm odsvaa si pretajte a dsledne dodriavajte pokyny uveden v tomto nvode a v priloenom nvode na intalciu. VAROVANIE: Dodriavajte minimlnu intalan vzdialenost od sporkov, ako je uveden v nvode na pouitie. Ak pokyny na intalciu plynovej varnej dosky predpisuj viu vzdialenost, dodriavajte ich. H Hasznlati s karbantartsi tmutat A biztonsgos zembe helyezsre vonatkozan is tartalmaz elrsokat s utastsokat. A kszlk zembe helyezse vagy hasznlata eltt alaposan tanulmnyozza t az ebben s az zembe helyezsi tmutatban foglaltakat. FIGYELMEZTETS: A tzhelytl val minimlis tvolsg tekintetben tartsa be az zembe helyezsi tmutatban elrt rtket. Amennyiben a gztzhely zembe helyezsi tmutatja nagyobb tvolsgot r el, gy azt kell betartani. RUS . , , , . : , . , . BG . , . : , . , . RO Manual de utilizare i ntreinere Conine i instruciuni i recomandri pentru o instalare sigur. nainte de a instala sau de a utiliza hota, citii i urmai cu atenie instruciunile din acest manual i din manualul de instalare anexat. ATENIE: Respectai distana minim de instalare fa de arztoare indicat n manualul de instalare. Dac instruciunile de instalare ale mainii de gtit cu gaz specific o distan mai mare, trebuie s inei cont de ea. 5019 618 33086/A LI23DA

OCHRONA RODOWISKA 9. Podczas wykonywania otworw na cianie naley uwaa, aby nie uszkodzi przewodw elektrycznych oraz rur. 1. Opakowanie Materia z opakowania w 100% nadaje si do recyklingu i 10. Kanay wentylacyjne powinny zawsze mie jest oznaczony symbolem . Utylizowa zgodnie z wyprowadzenie na zewntrz. przepisami lokalnymi. Materiay opakowania (woreczki plastikowe, kawaki styropianu, itp.) naley przechowywa 11. Producent nie bdzie ponosi adnej odpowiedzialnoci poza zasigiem dzieci, gdy stanowi potencjalne rdo za uszkodzenia i straty spowodowane niewaciwym zagroenia. uyciem lub nieprawidow konfiguracj ustawie. 2. Urzdzenie 12. Urzdzenia nie powinny obsugiwa dzieci ani osoby o Niniejsze urzdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw ograniczonej sprawnoci fizycznej, sensorycznej lub Europejsk 2002/96/WE (WEEE) oraz polsk ustaw o mentalnej, a take osoby bez dowiadczenia, chyba e zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym. obsuga odbywa si pod nadzorem lub zgodnie z Zapewniajc prawidowe zomowanie niniejszego instrukcj dowiadczonych osb, ktre przejm urzdzenia przyczyni si Pastwo do ograniczenia ryzyka odpowiedzialno za ich bezpieczestwo. wystpienia negatywnego wpywu produktu na rodowisko i zdrowie ludzi. 13. Dzieci powinny znajdowa si w bezpiecznej odlegoci od urzdzenia. Oznakowanie na produkcie lub na doczonej do niego dokumentacji informuje, e sprzt ten po okresie jego 14. Aby zmniejszy ryzyko poaru, naley stosowa uytkowania nie moe by wyrzucony cznie z innymi wycznie metalowe kanay zasysania. odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego i musi zosta dostarczony do wyznaczonego punktu zbirki i 15. Naley sprawdza, czy dzieci nie bawi si recyklingu zuytych urzdze elektrycznych i urzdzeniem. elektronicznych. Uytkownik jest zobowizany do oddania go prowadzcym 16. Urzdzenie naley utylizowa zgodnie z odnonymi zbieranie zuytego sprztu elektrycznego i lokalnymi przepisami dotyczcymi gospodarki elektronicznego. odpadami. Aby uzyska wicej informacji na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu niniejszego produktu, prosimy 17. Aby uzyska wicej informacji na temat traktowania, skontaktowa si z odpowiednim lokalnym urzdem, firm odzyskiwania i recyklingu niniejszego produktu, prowadzc zbirk odpadw domowych lub sklepem, prosimy skontaktowa si z odpowiednim lokalnym gdzie zakupiono urzdzenie. urzdem, firm prowadzc zbirk odpadw domowych lub sklepem, gdzie zakupiono urzdzenie. WANE INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA 18. Staa konserwacja i czste czyszczenie okapu OSTRZEENIE: Aby zmniejszy ryzyko poaru, zapewni jego sprawne i wydajne dziaanie. Naley poraenia elektrycznego, urazw cielesnych lub szkd czsto usuwa osad z zabrudzonych powierzchni, aby materialnych podczas eksploatacji okapu, naley nie dopuci do gromadzenia si tuszczu. Regularnie przestrzega podstawowych rodkw ostronoci, w tym wyjmowa i czyci lub wymienia filtr. opisanych poniej. 19. Nie przyrzdza potraw poncych (flamb) pod 1. Okap naley odczy od zasilania elektrycznego przed okapem. Stosowanie otwartego pomienia moe rozpoczciem instalacji oraz dokonaniem jakiejkolwiek spowodowa poar. czynnoci konserwacyjnej. 20. Pomieszczenie musi posiada odpowiedni wentylacj, 2. Instalacja powinna zosta przeprowadzona przez jeli okap kuchenny jest uywany jednoczenie z technika specjalist zgodnie z instrukcjami producenta innymi urzdzeniami na gaz lub inne paliwo. oraz obowizujcymi lokalnie przepisami bezpieczestwa. 21. Powietrze nie powinno by odprowadzane do kanau, przez ktry wyprowadzany jest dym wytwarzany przez 3. Urzdzenie musi by uziemione. (Niemoliwe w urzdzenia spalajce gaz lub inne paliwo, lecz powinno przypadku okapw Klasy II). posiada osobne ujcie. Naley pamita o przestrzeganiu wszelkich krajowych norm prawnych 4. Nie wolno stosowa rozganikw ani przeduaczy. dotyczcych odprowadzania zanieczyszcze do 5. Po zakoczeniu instalacji uytkownik nie powinien mie powietrza, zgodnie z art. 7.12.1 normy CEI EN 60335-2-31. dostpu do komponentw elektrycznych urzdzenia. 6. Nie dotyka okapu mokrymi czciami ciaa. Nie 22. Jeli okap bdzie stosowany wraz z innymi urzdzeniami na gaz lub inne paliwa, podcinienie w obsugiwa urzdzenia boso. pomieszczeniu nie powinno by wysze ni 4 Pa (4 x 7. Nie odcza urzdzenia od zasilania cignc za 10-5 bar). Dlatego naley upewni si, czy pomieszczenie jest wystarczajca wentylacja. przewd. 8. Serwis techniczny nie naprawia i nie wymienia 23. Podczas smaenia potraw nie naley zostawia patelni bez dozoru, gdy moe nastpi zapalenie tuszczu. adnej czci okapu, jeli nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji. Wszystkie czynnoci serwisowe 24. Przed dotkniciem arwek sprawdzi, czy ostygy. powinny by wykonywane przez technika specjalist. 25. Okap to nie pka. Nie naley ka na nim adnych przedmiotw i nie przecia. 26. Nie stosowa ani nie zostawia okapu bez prawidowo zamontowanych arwek. Niebezpieczestwo poraenia elektrycznego. 27. Wszelkie czynnoci montaowe i konserwacyjne wykonywa w rkawicach ochronnych. 28. Urzdzenie nie jest przeznaczone do pracy na zewntrz. 29. Powietrze zasysane przez okap nie moe by z niego odprowadzane do kanau dymowego instalacji grzewczej ani innych urzdze opalanych gazem lub innym paliwem. 5019 618 33086/A LI23DA D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO