Size :433.2 KB
Page{s) : 5
Create Date : January 26, 2009

Transcript of Whirlpool PRO H00 AN Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de wasemkap te installeren of te gebruiken. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as istrues e as indicaes para uma instalao segura Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. I Libretto di Uso e Manutenzione Contiene anche istruzioni e prescrizioni per una sicura installazione Prima di installare o utilizzare la cappa, leggete e seguite attentamente le istruzioni riportate in questo libretto e nel libretto di installazione allegato. GR , . S Manual fr Anvndning och Underhll Innehller ven instruktioner fr hur du gr en sker installation Innan du installerar eller anvnder flktkpan, ls och flj noggrant instruktionerna i den hr manualen och i bifogad installationsmanual. N Bruks- og vedlikeholdsveiledning Inneholder ogs instrukser og forholdsregler for sikker installasjon Fr installasjon og bruk av ventilatoren m du lese denne bruksveiledningen og vedlagte installasjonsveiledning nye og flge alle instruksene som gis. DK Bruger- og vedligeholdelsesvejledning Indeholder ogs anvisninger i og foreskrivelser for sikker installation Inden montering og brug af emhtten skal anvisningerne i denne vejledning samt i den medflgende installationsvejledning lses og flges nje. FIN Kytt- ja huolto-ohjeet Sislt mys ohjeet ja mrykset turvallista asennusta varten Lue tmn ohjekirjan sek oheisen asennusoppaan ohjeet huolellisesti ennen liesituulettimen asentamista tai kyttmist. 5019 618 33083/A

OCHRONA RODOWISKA 9. Podczas wykonywania otworw na cianie naley uwaa, aby nie uszkodzi przewodw elektrycznych oraz rur. 1. Opakowanie Materia z opakowania w 100% nadaje si do recyklingu i 10. Kanay wentylacyjne powinny zawsze mie jest oznaczony symbolem . Utylizowa zgodnie z wyprowadzenie na zewntrz. przepisami lokalnymi. Materiay opakowania (woreczki plastikowe, kawaki styropianu, itp.) naley przechowywa 11. Producent nie bdzie ponosi adnej odpowiedzialnoci poza zasigiem dzieci, gdy stanowi potencjalne rdo za uszkodzenia i straty spowodowane niewaciwym zagroenia. uyciem lub nieprawidow konfiguracj ustawie. 2. Urzdzenie 12. Urzdzenia nie powinny obsugiwa dzieci ani osoby o Niniejsze urzdzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw ograniczonej sprawnoci fizycznej, sensorycznej lub Europejsk 2002/96/WE (WEEE) oraz polsk ustaw o mentalnej, a take osoby bez dowiadczenia, chyba e zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym. obsuga odbywa si pod nadzorem lub zgodnie z Zapewniajc prawidowe zomowanie niniejszego instrukcj dowiadczonych osb, ktre przejm urzdzenia przyczyni si Pastwo do ograniczenia ryzyka odpowiedzialno za ich bezpieczestwo. wystpienia negatywnego wpywu produktu na rodowisko i zdrowie ludzi. 13. Dzieci powinny znajdowa si w bezpiecznej odlegoci od urzdzenia. Oznakowanie na produkcie lub na doczonej do niego dokumentacji informuje, e sprzt ten po okresie jego 14. Aby zmniejszy ryzyko poaru, naley stosowa uytkowania nie moe by wyrzucony cznie z innymi wycznie metalowe kanay zasysania. odpadami pochodzcymi z gospodarstwa domowego i musi zosta dostarczony do wyznaczonego punktu zbirki i 15. Naley sprawdza, czy dzieci nie bawi si recyklingu zuytych urzdze elektrycznych i urzdzeniem. elektronicznych. Uytkownik jest zobowizany do oddania go prowadzcym 16. Urzdzenie naley utylizowa zgodnie z odnonymi zbieranie zuytego sprztu elektrycznego i lokalnymi przepisami dotyczcymi gospodarki elektronicznego. odpadami. Aby uzyska wicej informacji na temat traktowania, odzyskiwania i recyklingu niniejszego produktu, prosimy 17. Aby uzyska wicej informacji na temat traktowania, skontaktowa si z odpowiednim lokalnym urzdem, firm odzyskiwania i recyklingu niniejszego produktu, prowadzc zbirk odpadw domowych lub sklepem, prosimy skontaktowa si z odpowiednim lokalnym gdzie zakupiono urzdzenie. urzdem, firm prowadzc zbirk odpadw domowych lub sklepem, gdzie zakupiono urzdzenie. WANE INSTRUKCJE BEZPIECZESTWA 18. Staa konserwacja i czste czyszczenie okapu OSTRZEENIE: Aby zmniejszy ryzyko poaru, zapewni jego sprawne i wydajne dziaanie. Naley poraenia elektrycznego, urazw cielesnych lub szkd czsto usuwa osad z zabrudzonych powierzchni, aby materialnych podczas eksploatacji okapu, naley nie dopuci do gromadzenia si tuszczu. Regularnie przestrzega podstawowych rodkw ostronoci, w tym wyjmowa i czyci lub wymienia filtr. opisanych poniej. 19. Nie przyrzdza potraw poncych (flamb) pod 1. Okap naley odczy od zasilania elektrycznego przed okapem. Stosowanie otwartego pomienia moe rozpoczciem instalacji oraz dokonaniem jakiejkolwiek spowodowa poar. czynnoci konserwacyjnej. 20. Pomieszczenie musi posiada odpowiedni wentylacj, 2. Instalacja powinna zosta przeprowadzona przez jeli okap kuchenny jest uywany jednoczenie z technika specjalist zgodnie z instrukcjami producenta innymi urzdzeniami na gaz lub inne paliwo. oraz obowizujcymi lokalnie przepisami bezpieczestwa. 21. Powietrze nie powinno by odprowadzane do kanau, przez ktry wyprowadzany jest dym wytwarzany przez 3. Urzdzenie musi by uziemione. (Niemoliwe w urzdzenia spalajce gaz lub inne paliwo, lecz powinno przypadku okapw Klasy II). posiada osobne ujcie. Naley pamita o przestrzeganiu wszelkich krajowych norm prawnych 4. Nie wolno stosowa rozganikw ani przeduaczy. dotyczcych odprowadzania zanieczyszcze do 5. Po zakoczeniu instalacji uytkownik nie powinien mie powietrza, zgodnie z art. 7.12.1 normy CEI EN 60335- 2-31. dostpu do komponentw elektrycznych urzdzenia. 6. Nie dotyka okapu mokrymi czciami ciaa. Nie 22. Jeli okap bdzie stosowany wraz z innymi urzdzeniami na gaz lub inne paliwa, podcinienie w obsugiwa urzdzenia boso. pomieszczeniu nie powinno by wysze ni 4 Pa (4 x 7. Nie odcza urzdzenia od zasilania cignc za 10-5 bar). Dlatego naley upewni si, czy pomieszczenie jest wystarczajca wentylacja. przewd. 8. Serwis techniczny nie naprawia i nie wymienia 23. Podczas smaenia potraw nie naley zostawia patelni bez dozoru, gdy moe nastpi zapalenie tuszczu. adnej czci okapu, jeli nie jest to konkretnie zalecane w instrukcji. Wszystkie czynnoci serwisowe 24. Przed dotkniciem arwek sprawdzi, czy ostygy. powinny by wykonywane przez technika specjalist. 25. Okap to nie pka. Nie naley ka na nim adnych przedmiotw i nie przecia. 26. Nie stosowa ani nie zostawia okapu bez prawidowo zamontowanych arwek. Niebezpieczestwo poraenia elektrycznego. 27. Wszelkie czynnoci montaowe i konserwacyjne wykonywa w rkawicach ochronnych. 28. Urzdzenie nie jest przeznaczone do pracy na zewntrz. 29. Powietrze zasysane przez okap nie moe by z niego odprowadzane do kanau dymowego instalacji grzewczej ani innych urzdze opalanych gazem lub innym paliwem. 5019 618 33083/A D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO

Podczenie do zasilania elektrycznego SERWIS TECHNICZNY Napicie w sieci powinno odpowiada wartoci napicia Przed skontaktowaniem si z serwisem technicznym: podanej na tabliczce znamionowej znajdujcej si 1. Sprawdzi, czy nie ma moliwoci samodzielnego wewntrz okapu. Jeli okap posiada wtyczk, naley podczy go do gniazdka zgodnie z obowizujcymi usunicia usterki (patrz Instrukcja wyszukiwania normami oraz w miejscu zapewniajcym atwy dostp. Jeli usterek). okap nie posiada wtyczki (bezporednie podczenie do 2. Wyczy i ponownie wczy urzdzenie, aby sieci) lub jeli gniazdko, do ktrego woono wtyczk nie sprawdzi, czy usterka nie ustpia. zapewnia atwego dostpu, naley zainstalowa wycznik 3. Jeli prba daa negatywny rezultat, naley dwubiegunowy zgodny z obowizujcymi przepisami, ktry skontaktowa si z Serwisem Technicznym. zapewni cakowite odczenie od sieci w warunkach Naley poda: przepicia kategorii III. rodzaj uszkodzenia, model urzdzenia, znajdujcy si na tabliczce VAROVN: Przed ponownym podczeniem okapu do znamionowej wewntrz okapu, widocznej po wyjciu zasilania oraz przed sprawdzeniem prawidowoci filtrw tuszczu, dziaania okapu, naley upewni ci, czy przewd dokadny adres, zasilajcy podczono waciwie oraz czy NIE zosta on numer telefonu wraz numerem kierunkowym, przygnieciony w obsadzie podczas instalacji. Zaleca si numer serwisowy okapu (numer pod sowem SERVICE zlecenie wykonania tej czynnoci technikowi specjalicie. na tabliczce znamionowej wewntrz okapu, za filtrem tuszczu). Czyszczenie okapu Jeli konieczna bdzie naprawa, naley zwrci si do autoryzowanego centrum serwisowego (co jest gwarancj VAROVN: Nieusuwanie oleju/tuszczw (przynajmniej uycia oryginalnych czci zamiennych oraz waciwej 1 raz w miesicu) moe by przyczyn poaru. naprawy). Do czyszczenia naley uywa mikkiej szmatki i Niezastosowanie si do powyszych instrukcji moe neutralnego rodka czyszczcego. Nigdy nie stosowa zmniejszy bezpieczestwo eksploatacji oraz obniy substancji ciernych ani alkoholu. jako produktu. Przed pierwszym uyciem okapu Zapraszamy Pastwa do dokadnego zapoznania si z instrukcjami uytkowania, tak aby jak najlepiej wykorzystywa okap. Instrukcje naley zachowa dla wykorzystania w przyszoci. Materiay z opakowania (woreczki plastikowe, kawaki styropianu, itp.) naley przechowywa w miejscu niedostpnym dla dzieci, gdy stanowi dla nich potencjalne rdo zagroenia. Naley sprawdzi czy okap nie zosta uszkodzony w czasie transportu. Deklaracja zgodnoci Niniejsze urzdzenie zostao zaprojektowane, wytworzone i przeznaczone do sprzeday zgodnie z: - zasadami bezpieczestwa zawartymi w Dyrektywie Niskie napicie 2006/95/WE (zastpujcej Dyrektyw 73/23/EWG wraz z pniejszymi zmianami) - wymogami dot. zabezpiecze zgodnie z Dyrektyw 89/336/EWG dot. kompatybilnoci elektromagnetycznej (EMC) wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Dyrektyw 93/68/WE. Instrukcja wyszukiwania usterek Jeli okap nie dziaa: Czy wtyczka jest dobrze woona do gniazdka? Czy przerwany zosta dopyw prdu? Jeli okap nie zasysa prawidowo: Czy dobrana zostaa prawidowa szybko? Czy nie trzeba wyczyci bd wymieni filtrw? Czy odprowadzenie powietrza nie jest zatkane? Jeli nie wieci si arwka: Czy nie trzeba wymieni arwki? Czy arwka zostaa zamontowana prawidowo? 5019 618 33083/A D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO