Size :434.05 KB
Page{s) : 5
Create Date : January 26, 2009

Transcript of Whirlpool PRO H00 AN Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de wasemkap te installeren of te gebruiken. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as istrues e as indicaes para uma instalao segura Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. I Libretto di Uso e Manutenzione Contiene anche istruzioni e prescrizioni per una sicura installazione Prima di installare o utilizzare la cappa, leggete e seguite attentamente le istruzioni riportate in questo libretto e nel libretto di installazione allegato. GR , . S Manual fr Anvndning och Underhll Innehller ven instruktioner fr hur du gr en sker installation Innan du installerar eller anvnder flktkpan, ls och flj noggrant instruktionerna i den hr manualen och i bifogad installationsmanual. N Bruks- og vedlikeholdsveiledning Inneholder ogs instrukser og forholdsregler for sikker installasjon Fr installasjon og bruk av ventilatoren m du lese denne bruksveiledningen og vedlagte installasjonsveiledning nye og flge alle instruksene som gis. DK Bruger- og vedligeholdelsesvejledning Indeholder ogs anvisninger i og foreskrivelser for sikker installation Inden montering og brug af emhtten skal anvisningerne i denne vejledning samt i den medflgende installationsvejledning lses og flges nje. FIN Kytt- ja huolto-ohjeet Sislt mys ohjeet ja mrykset turvallista asennusta varten Lue tmn ohjekirjan sek oheisen asennusoppaan ohjeet huolellisesti ennen liesituulettimen asentamista tai kyttmist. 5019 618 33083/A

OCHRANA IVOTNHO PROSTREDIA 12. Spotrebi nesm pouvat osoby (vrtane det) so znenmi fyzickmi, zmyslovmi alebo rozumovmi 1. Obal schopnostami, alebo ktor nemaj dostatok sksenost Obalov materil je 100% recyklovaten a oznaen alebo vedomost o jeho obsluhe, ak neboli o pouvan symbolom recyklcie . Pri likvidcii dodriavajte spotrebia pouen osobami zodpovednmi za ich vntrottne predpisy. Obalov materil (plastov vrecia, bezpenost. polystyrn a pod.) ulote mimo dosahu det, pretoe je pre ne nebezpen. 13. Dvajte pozor, aby sa deti nepribliovali k spotrebiu. 14. Aby ste znili nebezpeenstvo poiaru, pouvajte 2. Vrobok Tento spotrebi je oznaen v slade s Eurpskou vhradne kovov odsvacie potrubie. smernicou 2002/96/ES o likvidcii elektrickch a 15. Dvajte pozor na deti, aby sa so spotrebiom nehrali. elektronickch zariaden (WEEE). 16. Spotrebi zlikvidujte v slade s miestnymi predpismi o Zabezpeenm, e tento vrobok bude zlikvidovan sprvnym spsobom, pomete predchdzat' likvidcii odpadu. potencilnym negatvnym dopadom na ivotn prostredie a 17. Podrobnejie informcie o zaobchdzan, regenercii a udsk zdravie. recyklcii tohto vrobku si vyiadajte na Vaom Symbol na vrobku alebo na sprievodnch dokumentoch miestnom rade, v zbernch surovinch alebo v znamen, e s tmto vrobkom sa nesmie zaobchdzat' obchode, kde ste vrobok kpili. ako s domovm odpadom. Naopak, treba ho odovzdat' v 18. Pravideln drba a istenie zaruuje sprvnu innost zbernom stredisku na recyklciu elektrickch alebo a vkonnost odsvaa pr. asto istite vetky elektronickch zariaden. usadeniny na pinavom povrchu, aby ste predili Likvidcia mus byt' vykonan v slade s predpismi na nahromadeniu tukov. Filter pravidelne vyberte a ochranu ivotnho prostredia pre likvidciu odpadov. vyistite alebo vymete. Podrobnejie informcie o zaobchdzan, regenercii a 19. Pod odsvaom pr nepripravujte flambovan jedl. recyklcii tohto vrobku si vyiadajte na Vaom miestnom Otvoren ohe by mohol spsobit poiar. rade, v zbernch surovinch alebo v obchode, kde ste 20. Miestnost mus byt dobre vetran, pretoe odsva sa vrobok kpili. v kuchyni pouva spolone s inmi spotrebimi, ktor vyuvaj plyn a in paliv. DLEIT BEZPENOSTN POKYNY 21. Odsvan vzduch sa nesmie odvdzat do komna, ktor sa pouva na odvod spaln z plynovch VAROVANIE: aby ste znili nebezpeenstvo razov spotrebiov alebo inch palv, ale mus mat samostatn osb, zsahov elektrickm prdom alebo kodm pri vvod. Je nutn dodriavat vetky normy STN tkajce pouvan odsvaa, dodriavajte zkladn bezpenostn sa odvodu spaln a ustanovenia l. 7.12.1 normy CEI opatrenia, vrtane nasledujcich. EN 60335-2-31. 22. Ak budete odsva pr pouvat spolu s inmi 1. Pred akmkovek zsahom pri intalcii alebo drbe spotrebimi, ktor vyuvaj plyn alebo in paliv, spotrebia ho odpojte od elektrickej siete. zporn tlak v miestnosti nesmie byt vy ako 4Pa (4 x 10-5 bar). Presvedte sa preto, i je miestnost 2. Intalciu mus vykonat pecializovan technik, v dostatone vetran. slade s pokynmi vrobcu a za dodriavania platnch 23. Pri smaen nenechvajte panvicu bez dozoru. Horci vntrottnych bezpenostnch predpisov. olej by sa mohol vznietit. 24. Predtm, ako sa dotknete iaroviek skontrolujte, i sa 3. Spotrebi mus byt uzemnen. (Nie je mon u vychladili. odsvaov pr II. Triedy). 25. Odsva pr nie je odkladac priestor, preto naho ni neklate, aby ste ho nepretaili. 4. V iadnom prpade nepouvajte rozdvojky, ani 26. Odsva pr nepouvajte, ani nenechvajte bez predlovacie elektrick kble. sprvne namontovanch iaroviek, pretoe hroz nebezpeenstvo razu elektrickm prdom. 5. Po ukonen intalcie pouvate nesmie mat prstup k 27. Pri vetkch intalanch a drbrskych prcach elektrickm astiam. pouvajte ochrann pracovn rukavice. 28. Spotrebi nie je uren na pouvanie vonku. 6. Odsvaa pr sa nedotkajte mokrmi astami tela, 29. Vzduch nasvan odsvaom pr nemono odvdzat ani ho nepouvajte, ak ste bos. komnom strednho krenia, ani komnom inho zariadenia, ktor vyuva plyn alebo in paliv.. 7. Pri vytahovan zstrky zo zsuvky elektrickej siete netahajte za kbel. 8. Servis pre zkaznkov neopravujte, ani nevymieajte iadnu ast odsvaa pr, ak to nie je vyslovene odporan v nvode na pouvanie. Vetky ostatn sluby drby mus vykonat pecializovan technik. 9. Pri vtan otvorov do steny dvajte pozor, aby ste nepokodili elektrick vedenie a/alebo in rrky. 10. Vetracie otvory musia vdy vystovat von. 11. Vrobca odmieta akkovek zodpovednost v prpade nevhodnho pouvania alebo nesprvneho nastavenia ovldaov. 5019 618 33083/A D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO GB

Zapojenie do elektrickej siete SERVIS Naptie elektrickej siete mus zodpovedat naptiu Predtm, ako zavolte Servis uvedenmu na ttku s technickmi dajmi, ktor sa 1. Presvedte sa, i nie ste schopn odstrnit poruchu nachdza vntri odsvaa. Ak je spotrebi vybaven zstrkou, zapojte odsva pr ku zsuvke elektrickej sami (pozri Prruka na odstraovanie problmov). siete, ktor vyhovuje platnm normm a ktor sa nachdza 2. Vypnite a zapnite spotrebi, aby ste sa presvedili, i na prstupnom mieste. Ak na odsvai nie je zstrka (priame zapojenie do siete) alebo zsuvka siete nie je na sa porucha znovu prejav. prstupnom mieste, namontujte dvojplov vypna 3. Ak sa porucha prejav znovu, zavolajte Servis. zodpovedajci platnm normm STN, ktor zabezpe Nahlste tieto daje: odpojenie od siete v podmienkach kategrie pretaenia III, druh poruchy, v slade s pokynmi na intalciu. model spotrebia uveden na ttku umiestnenom VAROVANIE: pred optovnm zapojenm okruhu vntri odsvaa, je viditen po vybrat tukovch filtrov, odsvaa pr do siete skontrolujte, i sprvne funguje, vau pln adresu, vdy skontrolujte, i prvodn elektrick kbel NEOSTAL vae telefnne slo a smerov kd, stlaen odsvaom poas konv pri intalcii. Odpora Servisn kd (slo nachdzajce sa pod slovom sa dat vykonat operciu vykolenmu technikovi. SERVICE na ttku, ktor je umiestnen na vntornej istenie odsvaa pr strane odsvaa pr za tukovm filtrom). Vdy, ke je potrebn oprava spotrebia, obrtte sa na VAROVANIE: Ak zanedbte odstraovanie olejov/tukov autorizovan prevdzku servisu (zaru to pouitie (aspo raz za mesiac), me to spsobit poiar. orginlnych nhradnch dielov a sprvne vykonanie Pouvajte mkk handriku navlhen v neutrlnom opravy). umvacom prostriedku. Nikdy nepouvajte abrazvne Nedodranie tchto pokynov me znit bezpenost a istiace prostriedky ani alkohol. kvalitu vrobku. Pred prvm pouitm odsvaa pr Aby Vm odsva pr slil k plnej spokojnosti, pretajte si, prosm, tento nvod a odlote ho pre prpad potreby. Obalov materil (plastov vrecia, polystyrn a pod.) ulote mimo dosahu det, pretoe je pre ne nebezpen. Overte si, i sa odsva pr poas prepravy nepokodil. Potvrdenie vrobcu Tento vrobok bol navrhnut, vyroben a uveden na trh v slade s nasledujcimi: - bezpenostnmi predpismi Smernice o nzkom napt 2006/95/ES (ktor nahrdza smernicu 73/23/EHS v znen nasledujcich prav) - ochrannmi predpismi Smernice EMC 89/336/EHS upravenmi smernicou 93/68/EHS. Skr ako zavolte servis Ak odsva pr nefunguje: Je zstrka dobre zastren v napjacej zsuvke elektrickej siete? Bola preruen dodvka elektriny? Ak odsva pr neodsva dostatone silne: Nastavili ste sprvnu rchlost? Netreba vyistit alebo vymenit filtre? Nie je upchat odsvacie potrubie? iarovka nesvieti: Netreba vymenit iarovku? Namontovali ste iarovku sprvne? 5019 618 33083/A D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO GB