Size :543 KB
Page{s) : 7
Create Date : January 28, 2009

Transcript of Whirlpool HDN SW600 Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation. Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. WARNUNG: Bercksichtigen Sie bei der Installation den Mindestabstand von den Flammen, wie im Installationshandbuch angegeben. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen greren Abstand vor, ist dieser natrlich zu beachten. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation. Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. WARNING: Be sure to observe the minimum installation distance from cookers, which is indicated in the installation handbook. If the installation instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into account. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre. Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. AVERTISSEMENT : Respecter la distance minimum dinstallation entre les feux indique sur le manuel de montage. Si les instructions dinstallation du dispositif de cuisson gaz indiquent une distance suprieure, il est ncessaire de la respecter. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie. Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de afzuigkap te installeren of te gebruiken. WAARSCHUWING: Houd u bij de installatie aan de minimale afstand van de kooktoestellen, zoals aangegeven in het installatieboekje. Als de aanwijzingen voor installatie van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening gehouden worden. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura. Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. ADVERTENCIA: Respete la distancia mnima a los quemadores indicada en el manual de instalacin. Si las instrucciones de instalacin de la placa de cocina a gas especifican una distancia mayor, es necesario tenerlo en cuenta. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as instrues e as indicaes para uma instalao segura. Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. ADVERTNCIA: Cumpra a distncia mnima de instalao em relao ao fogo, indicada no manual de instalao. Respeite as instrues de instalao do dispositivo de cozedura a gs se estas especificarem uma distncia superior. 5019 618 33086/A LI23DA

PL Instrukcja obsugi i konserwacji Zawiera rwnie instrukcje i przepisy umoliwiajce bezpieczn instalacj. Przed rozpoczciem instalacji lub uytkowania okapu, prosz przeczyta uwanie instrukcje zawarte w niniejszej broszurze oraz w doczonej instrukcji instalacji i prosz ich przestrzega. OSTRZEENIE: Prosz zachowa minimalny odstp instalowanego okapu od palnikw, zgodnie ze wskazaniami instrukcji. Jeeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana zostaa wiksza odlego, naley j zastosowa. CZ Nvod k obsluze a drb Obsahuje tak pokyny a pedpisy pro bezpenou instalaci. Ped instalac nebo pouvnm odsvae par si pozorn pette a dodrujte pokyny uveden v tomto nvodu a v piloenm nvodu k instalaci. VAROVN: Dodrujte minimln instalan vzdlenost od plamen hoku, uvedenou v nvodu k instalaci. Pokud je v nvodu k instalaci plynovho sporku urena vt vzdlenost ne uveden, je nutn ji dodret. SK Nvod na pouvanie a drbu Obsahuje aj pokyny a predpisy na bezpen intalciu. Pred intalciou alebo pouvanm odsvaa si pretajte a dsledne dodriavajte pokyny uveden v tomto nvode a v priloenom nvode na intalciu. VAROVANIE: Dodriavajte minimlnu intalan vzdialenost od sporkov, ako je uveden v nvode na pouitie. Ak pokyny na intalciu plynovej varnej dosky predpisuj viu vzdialenost, dodriavajte ich. H Hasznlati s karbantartsi tmutat A biztonsgos zembe helyezsre vonatkozan is tartalmaz elrsokat s utastsokat. A kszlk zembe helyezse vagy hasznlata eltt alaposan tanulmnyozza t az ebben s az zembe helyezsi tmutatban foglaltakat. FIGYELMEZTETS: A tzhelytl val minimlis tvolsg tekintetben tartsa be az zembe helyezsi tmutatban elrt rtket. Amennyiben a gztzhely zembe helyezsi tmutatja nagyobb tvolsgot r el, gy azt kell betartani. RUS . , , , . : , . , . BG . , . : , . , . RO Manual de utilizare i ntreinere Conine i instruciuni i recomandri pentru o instalare sigur. nainte de a instala sau de a utiliza hota, citii i urmai cu atenie instruciunile din acest manual i din manualul de instalare anexat. ATENIE: Respectai distana minim de instalare fa de arztoare indicat n manualul de instalare. Dac instruciunile de instalare ale mainii de gtit cu gaz specific o distan mai mare, trebuie s inei cont de ea. 5019 618 33086/A LI23DA

ADVARSLER VEDRRENDE MILJ 12. Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af brn eller af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental 1. Emballagen kapacitet eller med manglende erfaring og viden, Emballagen kan genbruges 100% og er mrket med medmindre disse personer er under opsyn eller er genbrugssymbolet . Bortskaffelse skal ske i henhold til oplrt i brugen af apparatet af en person med ansvar for gldende lokale regler. Materialet i emballagen (plastposer, deres sikkerhed. polystyrenstykker osv.) kan vre farligt og skal opbevares uden for brns rkkevidde. 13. Brn skal holdes p afstand af apparatet. 2. Apparatet 14. Brug udelukkende et udsugningsrr i metal for at Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). begrnse risikoen for brand. Nr dette produkt bortskaffes p korrekt vis, er brugeren 15. Brn skal overvges, s de ikke leger med apparatet. med til at forhindre potentielle negative konsekvenser for 16. Ved skrotning flges gldende lokal lovgivning for miljet og folkesundheden. bortskaffelse af affald. Symbolet p produktet eller i dokumentationen angiver, at 17. For yderligere oplysninger om behandling, genindvinding produktet ikke m bortskaffes med husholdningsaffaldet, men skal afleveres p en egnet affaldsstation til genbrug af og genbrug af dette produkt kontaktes de lokale elektrisk og elektronisk apparatur. myndigheder, forhandleren eller renovationsselskabet. Ved skrotning flges gldende, lokal lovgivning for 18. En konstant vedligeholdelse og rengring sikrer, at bortskaffelse af affald. emhtten fungerer og yder optimalt. Fjern jvnligt For yderligere oplysninger om behandling, genindvinding og indtrret snavs fra overfladerne for at undg ansamling af genbrug af dette produkt kontaktes de lokale myndigheder, fedt. Tag jvnligt filtret ud, og rengr eller udskift det. forhandleren eller renovationsselskabet. 19. Tilbered ikke flamberede madvarer under emhtten. ben ild medfrer risiko for brand. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 20. Rummet skal vre tilstrkkeligt ventileret, nr emhtten anvendes samtidigt med andre apparater til ADVARSEL: For at mindske risikoen for ulykker, gas eller andre former for brndstof. elektriske std, skader p personer eller skader ved brug af 21. Udsugningsluften m ikke fres ud i et rr, der bruges til emhtten skal man flge de grundlggende forholdsregler aftrk fra apparater, der er forsynet med gas eller anden inklusive de flgende. form for brndstof, men skal have et separat aftrk. Al 1. Emhtten skal vre koblet fra strmforsyningen, fr der national lovgivning med hensyn til udledning af luften skal overholdes i medfr af art. 7.12.1 i CEI EN 60335-2-31. foretages nogen form for indgreb i forbindelse med 22. Hvis emhtten anvendes sammen med andre apparater, installation eller vedligeholdelse p apparatet. der fungerer med gas eller andre former for brndstof, 2. Installationen skal udfres af en faguddannet tekniker i m det negative tryk i lokalet ikke vre over 4 Pa (4 x henhold til producentens anvisninger og under 10-5 bar). Srg for tilstrkkelig udluftning af rummet. overholdelse af gldende lokale sikkerhedsregler. 23. Lad aldrig en pande ude af syne, nr der steges madvarer, 3. Apparatet skal ekstrabeskyttes jvf. da olien kan g i brand. strkstrmsreglementet. (Det er ikke muligt ved 24. Rr ikke ved prerne, fr de er kolde. emhtter i klasse II). 25. Der m ikke anbringes genstande p emhtten. 4. Brug aldrig multistikdser eller forlngerledninger. 26. Brug eller efterlad ikke emhtten uden en korrekt 5. Nr installationen er frdig, m brugeren ikke kunne f monteret pre pga. risiko for elektriske std. adgang til de elektriske komponenter. 27. Br altid arbejdshandsker ved ethvert installations- og 6. Rr ikke ved emhtten med fugtige kropsdele, eller brug vedligeholdelsesindgreb. den ikke, hvis man har bare fdder. 28. Apparatet er uegnet til udendrs brug. 7. Trk ikke i ledningen for at tage stikket ud af 29. Luften, som suges ud af emhtten, m ikke fres ud stikkontakten. gennem skorstensrret eller gennem aftrk fra 8. Kundeservice undlad venligst at reparere eller udskifte apparater, som fungerer med gas eller andre former for nogen som helst del af emhtten, med mindre det brndstof. udtrykkeligt bliver anbefalet i hndbogen. Al form for vedligeholdelse skal udfres af en faguddannet tekniker. 9. Nr der bores huller i vggen, skal man passe p ikke at beskadige elledninger og/eller rr. 10. Ventilationskanaler skal altid munde ud i det fri. 11. Producenten fralgger sig ethvert ansvar for ukorrekt brug eller forkert indstilling af betjeningsknapperne. 5019 618 33086/A LI23DA D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO