Size :547.72 KB
Page{s) : 7
Create Date : January 28, 2009

Transcript of Whirlpool HDN SW600 Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation. Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. WARNUNG: Bercksichtigen Sie bei der Installation den Mindestabstand von den Flammen, wie im Installationshandbuch angegeben. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen greren Abstand vor, ist dieser natrlich zu beachten. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation. Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. WARNING: Be sure to observe the minimum installation distance from cookers, which is indicated in the installation handbook. If the installation instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into account. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre. Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. AVERTISSEMENT : Respecter la distance minimum dinstallation entre les feux indique sur le manuel de montage. Si les instructions dinstallation du dispositif de cuisson gaz indiquent une distance suprieure, il est ncessaire de la respecter. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie. Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de afzuigkap te installeren of te gebruiken. WAARSCHUWING: Houd u bij de installatie aan de minimale afstand van de kooktoestellen, zoals aangegeven in het installatieboekje. Als de aanwijzingen voor installatie van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening gehouden worden. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura. Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. ADVERTENCIA: Respete la distancia mnima a los quemadores indicada en el manual de instalacin. Si las instrucciones de instalacin de la placa de cocina a gas especifican una distancia mayor, es necesario tenerlo en cuenta. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as instrues e as indicaes para uma instalao segura. Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. ADVERTNCIA: Cumpra a distncia mnima de instalao em relao ao fogo, indicada no manual de instalao. Respeite as instrues de instalao do dispositivo de cozedura a gs se estas especificarem uma distncia superior. 5019 618 33086/A LI23DA

PL Instrukcja obsugi i konserwacji Zawiera rwnie instrukcje i przepisy umoliwiajce bezpieczn instalacj. Przed rozpoczciem instalacji lub uytkowania okapu, prosz przeczyta uwanie instrukcje zawarte w niniejszej broszurze oraz w doczonej instrukcji instalacji i prosz ich przestrzega. OSTRZEENIE: Prosz zachowa minimalny odstp instalowanego okapu od palnikw, zgodnie ze wskazaniami instrukcji. Jeeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana zostaa wiksza odlego, naley j zastosowa. CZ Nvod k obsluze a drb Obsahuje tak pokyny a pedpisy pro bezpenou instalaci. Ped instalac nebo pouvnm odsvae par si pozorn pette a dodrujte pokyny uveden v tomto nvodu a v piloenm nvodu k instalaci. VAROVN: Dodrujte minimln instalan vzdlenost od plamen hoku, uvedenou v nvodu k instalaci. Pokud je v nvodu k instalaci plynovho sporku urena vt vzdlenost ne uveden, je nutn ji dodret. SK Nvod na pouvanie a drbu Obsahuje aj pokyny a predpisy na bezpen intalciu. Pred intalciou alebo pouvanm odsvaa si pretajte a dsledne dodriavajte pokyny uveden v tomto nvode a v priloenom nvode na intalciu. VAROVANIE: Dodriavajte minimlnu intalan vzdialenost od sporkov, ako je uveden v nvode na pouitie. Ak pokyny na intalciu plynovej varnej dosky predpisuj viu vzdialenost, dodriavajte ich. H Hasznlati s karbantartsi tmutat A biztonsgos zembe helyezsre vonatkozan is tartalmaz elrsokat s utastsokat. A kszlk zembe helyezse vagy hasznlata eltt alaposan tanulmnyozza t az ebben s az zembe helyezsi tmutatban foglaltakat. FIGYELMEZTETS: A tzhelytl val minimlis tvolsg tekintetben tartsa be az zembe helyezsi tmutatban elrt rtket. Amennyiben a gztzhely zembe helyezsi tmutatja nagyobb tvolsgot r el, gy azt kell betartani. RUS . , , , . : , . , . BG . , . : , . , . RO Manual de utilizare i ntreinere Conine i instruciuni i recomandri pentru o instalare sigur. nainte de a instala sau de a utiliza hota, citii i urmai cu atenie instruciunile din acest manual i din manualul de instalare anexat. ATENIE: Respectai distana minim de instalare fa de arztoare indicat n manualul de instalare. Dac instruciunile de instalare ale mainii de gtit cu gaz specific o distan mai mare, trebuie s inei cont de ea. 5019 618 33086/A LI23DA

RADY K OCHRAN IVOTNHO 12. Spotebi nesmj pouvat osoby (ani dti) se PROSTED snenmi fyzickmi, smyslovmi nebo duevnmi schopnostmi, ani osoby bez patinch znalost a 1. Obal zkuenost, pokud jim nerad jin osoby odpovdn za Obal je ze 100% recyklovatelnho materilu a je oznaen jejich bezpenost. recyklanm symbolem . Pi jeho likvidaci se ite mstnmi pedpisy pro odstraovn odpadu. Obalov 13. Dti se nesmj ke spotebii pibliovat. materily (plastov sky; polystyrnov kousky apod.) 14. Ke snen nebezpe poru pouijte pouze kovov mohou bt pro dti nebezpen, proto je teba odstranit obalov materil z jejich dosahu. sac potrub. 15. Dti stle sledujte, aby si se spotebiem nehrly. 2. Spotebi 16. Pi likvidaci spotebie se ite mstnmi pedpisy pro Tento spotebi je oznaen v souladu s evropskou smrnic 2002/96/ES o likvidaci elektrickho a elektronickho odstraovn odpadu. zazen (WEEE). 17. Dal informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci Zajitnm likvidace tohoto spotebie podle platnch pedpis pome uivatel zabrnit ppadnm negativnm tohoto spotebie zskte na pslunm mstnm ad, dsledkm na ivotn prosted a lidsk zdrav. v podniku pro sbr domcho odpadu nebo v obchod, kde jste spotebi zakoupili. Symbol na spotebii nebo jeho dokladech udv, e 18. Stl drba a itn zaruuj dobr provoz a vkon tento vrobek nesm bt likvidovn spolu s domcm odsavae. Usazeniny na zneitnm povrchu asto odpadem, ale je nutn ho odevzdat do vhodnho sbrnho odstraujte, aby se netvoily mastn usazeniny. asto centra k recyklaci elektrickch a elektronickch zazen. tak umvejte nebo vymujte tukov filtr. Pi jeho likvidaci se ite mstnmi pedpisy pro 19. Pod odsavaem nepipravujte jdla na otevenm odstraovn odpadu. plameni (flambovan). Oteven plamen by mohl Dal informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto zpsobit por. spotebie zskte na pslunm mstnm ad, v podniku 20. V ppad souasnho pouit odsavae s jinmi pro sbr domcho odpadu nebo v obchod, kde jste pstroji na plyn a jin paliva mus bt mstnost spotebi zakoupili. dostatenm zpsobem vtran. 21. Odsvan vzduch se nesm odsvat do potrub DLEIT INFORMACE K BEZPENOSTI pouvanho k odvodu spalin plynovch nebo jinch spalovacch zazen, ale mus mt samostatn vstup. VAROVN: ke snen nebezpe raz, zsahu Dodren vech sttnch norem tkajcch se odsvn elektrickm proudem, porann nebo pokozen vc pi vzduchu je povinn, l. 7.12.1 CEI EN 60335-2-31. pouvn odsavae dodrujte zkladn opaten vetn 22. Jestlie se odsava par pouv spolu s jinmi pstroji nsledujcch. na plyn nebo jin paliva, zporn tlak v mstnosti nesm bt vy ne 4 Pa (4 x 10 -5 bar). Z tohoto dvodu je 1. Ped kadou innost instalace a drby spotebie nutn zajistit vhodn vtrn mstnosti. itnm nebo drbou je nutn odsava odpojit od 23. Pi smaen jdel nenechvejte pnev bez dozoru, elektrick st. protoe olej na smaen by se mohl vzntit. 24. Ped dotykem rovek se ujistte, e ji vychladly. 2. Instalaci mus provst kvalifikovan odbornk podle 25. odsava par nen uren jako odkldac plocha, proto na pokyn vrobce a a v souladu s platnmi mstnmi nj nepokldejte dn pedmty, ani ho nepetujte. bezpenostnmi pedpisy. 26. Nepouvejte, ani nenechvejte odsava par bez sprvn namontovanch rovek, hroz nebezpe 3. Uzemnn spotebie je podle zkona povinn. (nen razu elektrickm proudem! mon pro odsavae ve td II). 27. Pi vech instalanch a drbovch pracch pouvejte pracovn rukavice. 4. Nepouvejte vcensobn zsuvky nebo prodluovac 28. Spotebi nen vhodn k pouvn venku. ry. 29. Vzduch odsvan odsavaem se nesm odvdt kouovou rourou topidel nebo pstroj napjench 5. Po skonen instalace nesm bt elektrick komponenty plynem nebo jinmi palivy. pro uivatele voln pstupn. 6. Nedotkejte se spotebie vlhkmi stmi tla a nepouvejte ho, kdy jste naboso. 7. Chcete-li vythnout zstrku ze stov zsuvky, netahejte za napjec kabel. 8. Asistenn sluba pro zkaznky - nepouvejte ani nevymujte dnou st odsavae, s vjimkou ppadu, kdy je to vslovn doporueno v nvodu. Vechny dal sluby drby sm provdt pouze oprvnn technik. 9. Pi vrtn do stny dvejte pozor, abyste nepokodili elektrick pipojen a/nebo potrub. 10. Vtrac kanly musej bt vdy odvdn ven. 11. Vrobce odmt jakoukoli odpovdnost za nevhodn pouit nebo nesprvn nastaven ovlada. 5019 618 33086/A LI23DA D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO