Size :737.19 KB
Page{s) : 7
Create Date : January 30, 2009

Transcript of Whirlpool HDL 10 S Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. WARNUNG: Bercksichtigen Sie bei der Installation den Mindestabstand von den Flammen, wie im Installationshandbuch angegeben. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen greren Abstand vor, ist dieser natrlich zu beachten. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. WARNING: Be sure to observe the minimum installation distance from cookers, which is indicated in the installation handbook. If the installation instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into account. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. AVERTISSEMENT : Respecter la distance minimum dinstallation des feux indique sur le manuel de montage. Si les instructions dinstallation du dispositif de cuisson gaz indiquent une distance suprieure, il est ncessaire de la respecter. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de wasemkap te installeren of te gebruiken. WAARSCHUWING: Houd u bij de installatie aan de minimale afstand van de kooktoestellen, zoals aangegeven in het Installatieboekje. Als de aanwijzingen voor installatie van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening gehouden worden. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. ADVERTENCIA: Respete la distancia mnima a los quemadores indicada en el manual de instalacin. Si las instrucciones de instalacin de la placa de cocina a gas especifican una distancia mayor, es necesario tenerlo en cuenta. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as istrues e as indicaes para uma instalao segura Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. ADVERTNCIA: Siga a distncia mnima aconselhvel para a instalao dos foges, e que se encontra indicada no manual de instrues para a instalao. Respeite as instrues de instalao do dispositivo de cozedura a gs se estas especificarem uma distncia superior. 5019 618 33124

CZ Nvod k pouit a drb Obsahuje tak pokyny a pedpisy k bezpen instalaci Ped instalac nebo pouvnm odsavae si pozorn pette a dodrujte pokyny uveden v tomto nvodu a v piloenm nvodu k instalaci. VAROVN: Dodrujte minimln instalan vzdlenost od plamen hoku, uvedenou v nvodu k instalaci. Jestlie je v pokynech k instalaci plynovho spotebie k vaen urena vt vzdlenost ne uveden, je nutn ji dodret. SK Nvod na pouvanie a drbu Obsahuje aj pokyny a predpisy na bezpen intalciu Pred intalciou alebo pouvanm odsvaa si pretajte a dsledne dodriavajte pokyny uveden v tomto nvode a v priloenom nvode na intalciu. VAROVANIE: Dodriavajte minimlnu intalan vzdialenost od sporkov, ako je uveden v nvode naintalciu. Ak pokyny na intalciu plynovej varnej dosky predpisuj viu vzdialenost, dodriavajte ich. H Hasznlati s karbantartsi tmutat A biztonsgos zembe helyezsre vonatkozan is tartalmaz elrsokat s utastsokat A kszlk zembe helyezse vagy hasznlata eltt alaposan tanulmnyozza t az ebben s az zembe helyezsi tmutatban foglaltakat. FIGYELMEZTETS: A tzhelytl val minimlis tvolsg tekintetben tartsa be az zembe helyezsi tmutatban elrt rtket. Amennyiben a gztzhely zembe helyezsi tmutatja nagyobb tvolsgot r el, gy azt kell betartani. RUS , , , . : , . , . BG , . : , . , . RO Manual de utilizare i ntreinere Conine i instruciuni i recomandri pentru o instalare sigur nainte de a instala sau de a utiliza hota, citii i urmai cu atenie instruciunile din acest manual i din manualul de instalare anexat. ATENIE: Respectai distana minim de instalare fa de arztoare indicat n manualul de instalare. Dac instruciunile de instalare ale mainii de gtit cu gaz specific o distan mai mare, trebuie s inei cont de ea. 5019 618 33124

MILJRD eller av personer utan lmplig kompetens eller erfarenhet, svida de inte ftt instruktioner om 1. Emballage apparatens anvndande frn den eller de personer som Emballagematerialet kan tervinnas till 100% och r mrkt ansvarar fr deras skerhet. med tervinningssymbolen . Flj gllande lokala freskrifter 13. Barn mste hllas borta frn apparaten. vid skrotning. Emballagematerial (plastpsar, delar i 14. Fr att reducera brandrisken, anvnd endast utsugsrr av styrenplast o.s.v.) ska frvaras utom rckhll fr barn metall. eftersom det kan utgra fara. 15. Barn mste hllas under uppsikt s att de inte leker med 2. Apparat apparaten. Denna apparat r mrkt i enlighet med Europadirektiv 2002/ 16. Kassera apparaten enligtlokala bestmmelser om 96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). avfallshantering. Genom att skerstlla en korrekt skrotning av denna produkt 17. Fr mer information om hantering, tervinning och bidrar du till att frhindra eventuella negativa konsekvenser teranvndning av denna produkt, var god kontakta fr vr milj och vr hlsa. kompetent lokal myndighet, ortens sophanteringstjnst eller butiken dr produkten inhandlades. Symbolen p produkten och p de dokument som 18. Ett regelbundet underhll och rengring innebr en medfljer produkten visar att denna produkt inte fr garanti fr att flktkpan fungerar optimalt och med goda behandlas som vanligt hushllsavfall. Den skall i stllet lmnas resultat. Avlgsna regelbundet eventuella belggningar in p en lmplig uppsamlingsplats fr tervinning av elektrisk och smuts frn flktkpans yta. Ta ut filtret regelbundet och elektronisk utrustning. och rengr eller byt ut det. Kassera apparaten enligt de lokala bestmmelserna om 19. Flambera inte mat under flktkpan. ppna lgor kan avfallshantering. orsaka eldsvda. Fr mer information om hantering, tervinning och 20. Det omgivande rummet mste ha tillrcklig ventilation teranvndning av denna produkt, var god kontakta nr flktkpan anvnds samtidigt som andra apparater kompetent lokal myndighet, ortens sophanteringstjnst eller som drivs med gas eller annat brnsle. butiken dr produkten inhandlades. 21. Frnluften fr inte ledas ut via en ledning som anvnds fr att leda bort rk som produceras av VIKTIG SKERHETSINFORMATION gasfrbrnningsapparater eller apparater fr andra brnslen, utan mste ha en separat utgng. Samtliga VARNING: fr att reducera risken fr olycka, elchock, nationella bestmmelser gllande utslpp av luft mste person- eller egendomsskada d flktkpan anvnds, flja fljas, enligt artikel 7.12.1 i CEI EN 60335-2-31. alltid frsiktighetstgrderna, dri inkluderade de fljande. 22. Om flktkpan anvnds tillsammans med apparater som 1. Flktkpan skall alltid vara skild frn elntet innan arbete drivs med gas eller andra brnslen fr det negativa trycket i rummet inte verstiga 4Pa (4 x 10-5 bar). Av denna med installation eller underhll utfrs p apparaten. anledning r det viktigt att kontrollera att rummet har 2. Installation skall utfras av behrig fackman i enlighet tillrcklig ventilation. 23. Lmna inte stekpannan obevakad nr du steker mat, med tillverkarens anvisningar och lokala eftersom stekoljan kan fatta eld. skerhetsbestmmelser. 24. Kontrollera att lamporna har svalnat innan du vidrr dem. 3. Enligt lag r det obligatoriskt att ansluta apparaten till 25. Flktkpan r ingen avstllningsyta. Stll inga freml p jord. (Detta gr inte med flktkpor ur klass II). kpan och verbelasta den inte. 4. Anvnd aldrig adaptrar eller frlngningssladdar. 26. Anvnd inte flktkpan utan korrekt monterade lampor, 5. Nr installationen r klar skall det inte g att komma t de d det finns risk fr elchock. elektriska komponenterna. 27. Anvnd alltid skyddshandskar vid installation och 6. Vidrr aldrig flktkpan med vta kroppsdelar och var underhll. inte barfota nr du anvnder den. 28. Apparaten r inte avsedd att anvndas utomhus. 7. Dra inte i elsladden fr att skilja apparaten frn elntet. 29. Luften som sugs upp av flktkpan fr inte fras bort 8. Kundtjnst reparera inte eller byt ut delar p flktkpan genom vrmesystemets rkgng eller av apparater som om detta inte direkt rekommenderas i instruktionsboken. drivs med gas eller annat brnsle.. Fr andra underhllsarbeten krvs specialutbildad personal. 9. D du tar hl i vggen, se till att du inte skadar el- ledningar och/eller rrledningar. 10. Ventilationskanalerna skall alltid fras ut i det fria. 11. Tillverkaren tar sig inget ansvar fr olmplig eller felaktig anvndning eller fr felaktiga instllningar av reglagen. 12. Apparaten fr ej anvndas av personer (inklusive barn) med reducera fysisk, knslomssig eller mental kapacitet, 5019 618 33124 D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO