Size :618.16 KB
Page{s) : 7
Create Date : January 28, 2009

Transcript of Whirlpool HDN P600 S Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation. Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. WARNUNG: Bercksichtigen Sie bei der Installation den Mindestabstand von den Flammen, wie im Installationshandbuch angegeben. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen greren Abstand vor, ist dieser natrlich zu beachten. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation. Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. WARNING: Be sure to observe the minimum installation distance from cookers, which is indicated in the installation handbook. If the installation instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into account. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre. Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. AVERTISSEMENT : Respecter la distance minimum dinstallation entre les feux indique sur le manuel de montage. Si les instructions dinstallation du dispositif de cuisson gaz indiquent une distance suprieure, il est ncessaire de la respecter. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie. Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de afzuigkap te installeren of te gebruiken. WAARSCHUWING: Houd u bij de installatie aan de minimale afstand van de kooktoestellen, zoals aangegeven in het installatieboekje. Als de aanwijzingen voor installatie van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening gehouden worden. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura. Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. ADVERTENCIA: Respete la distancia mnima a los quemadores indicada en el manual de instalacin. Si las instrucciones de instalacin de la placa de cocina a gas especifican una distancia mayor, es necesario tenerlo en cuenta. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as instrues e as indicaes para uma instalao segura. Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. ADVERTNCIA: Cumpra a distncia mnima de instalao em relao ao fogo, indicada no manual de instalao. Respeite as instrues de instalao do dispositivo de cozedura a gs se estas especificarem uma distncia superior. 5019 618 33085/A LI25DA

PL Instrukcja obsugi i konserwacji Zawiera rwnie instrukcje i przepisy umoliwiajce bezpieczn instalacj. Przed rozpoczciem instalacji lub uytkowania okapu, prosz przeczyta uwanie instrukcje zawarte w niniejszej broszurze oraz w doczonej instrukcji instalacji i prosz ich przestrzega. OSTRZEENIE: Prosz zachowa minimalny odstp instalowanego okapu od palnikw, zgodnie ze wskazaniami instrukcji. Jeeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana zostaa wiksza odlego, naley j zastosowa. CZ Nvod k obsluze a drb Obsahuje tak pokyny a pedpisy pro bezpenou instalaci. Ped instalac nebo pouvnm odsvae par si pozorn pette a dodrujte pokyny uveden v tomto nvodu a v piloenm nvodu k instalaci. VAROVN: Dodrujte minimln instalan vzdlenost od plamen hoku, uvedenou v nvodu k instalaci. Pokud je v nvodu k instalaci plynovho sporku urena vt vzdlenost ne uveden, je nutn ji dodret. SK Nvod na pouvanie a drbu Obsahuje aj pokyny a predpisy na bezpen intalciu. Pred intalciou alebo pouvanm odsvaa si pretajte a dsledne dodriavajte pokyny uveden v tomto nvode a v priloenom nvode na intalciu. VAROVANIE: Dodriavajte minimlnu intalan vzdialenost od sporkov, ako je uveden v nvode na pouitie. Ak pokyny na intalciu plynovej varnej dosky predpisuj viu vzdialenost, dodriavajte ich. H Hasznlati s karbantartsi tmutat A biztonsgos zembe helyezsre vonatkozan is tartalmaz elrsokat s utastsokat. A kszlk zembe helyezse vagy hasznlata eltt alaposan tanulmnyozza t az ebben s az zembe helyezsi tmutatban foglaltakat. FIGYELMEZTETS: A tzhelytl val minimlis tvolsg tekintetben tartsa be az zembe helyezsi tmutatban elrt rtket. Amennyiben a gztzhely zembe helyezsi tmutatja nagyobb tvolsgot r el, gy azt kell betartani. RUS . , , , . : , . , . BG . , . : , . , . RO Manual de utilizare i ntreinere Conine i instruciuni i recomandri pentru o instalare sigur. nainte de a instala sau de a utiliza hota, citii i urmai cu atenie instruciunile din acest manual i din manualul de instalare anexat. ATENIE: Respectai distana minim de instalare fa de arztoare indicat n manualul de instalare. Dac instruciunile de instalare ale mainii de gtit cu gaz specific o distan mai mare, trebuie s inei cont de ea. 5019 618 33085/A LI25DA

MILJRD 12. Apparaten fr ej anvndas av personer (inklusive barn) med reducera fysisk, knslomssig eller mental kapacitet, 1. Emballage eller av personer utan lmplig kompetens eller Emballagematerialet kan tervinnas till 100% och r mrkt erfarenhet, svida de inte ftt instruktioner om med tervinningssymbolen . Flj gllande lokala freskrifter apparatens anvndande frn den eller de personer som vid skrotning. Emballagematerial (plastpsar, delar i ansvarar fr deras skerhet. styrenplast o.s.v.) ska frvaras utom rckhll fr barn eftersom det kan utgra fara. 13. Barn mste hllas borta frn apparaten. 2. Apparat 14. Fr att reducera brandrisken, anvnd endast utsugsrr av Denna apparat r mrkt i enlighet med Europadirektiv 2002/96/EG, Waste Electrical and Electronic Equipment metall. (WEEE). 15. Barn mste hllas under uppsikt s att de inte leker med Genom att skerstlla en korrekt skrotning av denna produkt bidrar du till att frhindra eventuella negativa konsekvenser apparaten. fr vr milj och vr hlsa. 16. Kassera apparaten enligtlokala bestmmelser om Symbolen p produkten och p de dokument som avfallshantering. medfljer produkten visar att denna produkt inte fr 17. Fr mer information om hantering, tervinning och behandlas som vanligt hushllsavfall. Den skall i stllet lmnas in p en lmplig uppsamlingsplats fr tervinning av elektrisk teranvndning av denna produkt, var god kontakta och elektronisk utrustning. kompetent lokal myndighet, ortens sophanteringstjnst Kassera apparaten enligt de lokala bestmmelserna om eller butiken dr produkten inhandlades. avfallshantering. 18. Ett regelbundet underhll och rengring innebr en Fr mer information om hantering, tervinning och garanti fr att flktkpan fungerar optimalt och med goda teranvndning av denna produkt, var god kontakta resultat. Avlgsna regelbundet eventuella belggningar kompetent lokal myndighet, ortens sophanteringstjnst eller och smuts frn flktkpans yta. Ta ut filtret regelbundet butiken dr produkten inhandlades. och rengr eller byt ut det. 19. Flambera inte mat under flktkpan. ppna lgor kan VIKTIG SKERHETSINFORMATION orsaka eldsvda. 20. Det omgivande rummet mste ha tillrcklig ventilation VARNING: fr att reducera risken fr olycka, elchock, nr flktkpan anvnds samtidigt som andra apparater person- eller egendomsskada d flktkpan anvnds, flja som drivs med gas eller annat brnsle. alltid frsiktighetstgrderna, dri inkluderade de fljande. 21. Frnluften fr inte ledas ut via en ledning som anvnds fr 1. Flktkpan skall alltid vara skild frn elntet innan arbete att leda bort rk som produceras av gasfrbrnningsapparater eller apparater fr andra med installation eller underhll utfrs p apparaten. brnslen, utan mste ha en separat utgng. Samtliga 2. Installation skall utfras av behrig fackman i enlighet nationella bestmmelser gllande utslpp av luft mste fljas, enligt artikel 7.12.1 i CEI EN 60335-2-31. med tillverkarens anvisningar och lokala 22. Om flktkpan anvnds tillsammans med apparater som skerhetsbestmmelser. drivs med gas eller andra brnslen fr det negativa trycket 3. Enligt lag r det obligatoriskt att ansluta apparaten till i rummet inte verstiga 4Pa (4 x 10-5 bar). Av denna jord. (Detta gr inte med flktkpor ur klass II). anledning r det viktigt att kontrollera att rummet har 4. Anvnd aldrig adaptrar eller frlngningssladdar. tillrcklig ventilation. 5. Nr installationen r klar skall det inte g att komma t de 23. Lmna inte stekpannan obevakad nr du steker mat, elektriska komponenterna. eftersom stekoljan kan fatta eld. 6. Vidrr aldrig flktkpan med vta kroppsdelar och var 24. Kontrollera att lamporna har svalnat innan du vidrr dem. inte barfota nr du anvnder den. 25. Flktkpan r ingen avstllningsyta. Stll inga freml p 7. Dra inte i elsladden fr att skilja apparaten frn elntet. kpan och verbelasta den inte. 8. Kundtjnst reparera inte eller byt ut delar p flktkpan 26. Anvnd inte flktkpan utan korrekt monterade lampor, om detta inte direkt rekommenderas i instruktionsboken. d det finns risk fr elchock. Fr andra underhllsarbeten krvs specialutbildad 27. Anvnd alltid skyddshandskar vid installation och personal. underhll. 9. D du tar hl i vggen, se till att du inte skadar 28. Apparaten r inte avsedd att anvndas utomhus. el-ledningar och/eller rrledningar. 29. Luften som sugs upp av flktkpan fr inte fras bort 10. Ventilationskanalerna skall alltid fras ut i det fria. genom vrmesystemets rkgng eller av apparater som 11. Tillverkaren tar sig inget ansvar fr olmplig eller felaktig drivs med gas eller annat brnsle.. anvndning eller fr felaktiga instllningar av reglagen. 5019 618 33085/A LI25DA D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO