Size :545.98 KB
Page{s) : 7
Create Date : January 28, 2009

Transcript of Whirlpool HDN SW600 Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation. Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. WARNUNG: Bercksichtigen Sie bei der Installation den Mindestabstand von den Flammen, wie im Installationshandbuch angegeben. Schreiben die Installationsanweisungen des Gaskochfelds einen greren Abstand vor, ist dieser natrlich zu beachten. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation. Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. WARNING: Be sure to observe the minimum installation distance from cookers, which is indicated in the installation handbook. If the installation instructions for the gas cooker specify a greater distance, this must be taken into account. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre. Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. AVERTISSEMENT : Respecter la distance minimum dinstallation entre les feux indique sur le manuel de montage. Si les instructions dinstallation du dispositif de cuisson gaz indiquent une distance suprieure, il est ncessaire de la respecter. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie. Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de afzuigkap te installeren of te gebruiken. WAARSCHUWING: Houd u bij de installatie aan de minimale afstand van de kooktoestellen, zoals aangegeven in het installatieboekje. Als de aanwijzingen voor installatie van het gasfornuis een grotere afstand aangeven, moet hiermee rekening gehouden worden. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura. Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. ADVERTENCIA: Respete la distancia mnima a los quemadores indicada en el manual de instalacin. Si las instrucciones de instalacin de la placa de cocina a gas especifican una distancia mayor, es necesario tenerlo en cuenta. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as instrues e as indicaes para uma instalao segura. Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. ADVERTNCIA: Cumpra a distncia mnima de instalao em relao ao fogo, indicada no manual de instalao. Respeite as instrues de instalao do dispositivo de cozedura a gs se estas especificarem uma distncia superior. 5019 618 33086/A LI23DA

PL Instrukcja obsugi i konserwacji Zawiera rwnie instrukcje i przepisy umoliwiajce bezpieczn instalacj. Przed rozpoczciem instalacji lub uytkowania okapu, prosz przeczyta uwanie instrukcje zawarte w niniejszej broszurze oraz w doczonej instrukcji instalacji i prosz ich przestrzega. OSTRZEENIE: Prosz zachowa minimalny odstp instalowanego okapu od palnikw, zgodnie ze wskazaniami instrukcji. Jeeli w instrukcjach instalacji kuchenki gazowej przewidziana zostaa wiksza odlego, naley j zastosowa. CZ Nvod k obsluze a drb Obsahuje tak pokyny a pedpisy pro bezpenou instalaci. Ped instalac nebo pouvnm odsvae par si pozorn pette a dodrujte pokyny uveden v tomto nvodu a v piloenm nvodu k instalaci. VAROVN: Dodrujte minimln instalan vzdlenost od plamen hoku, uvedenou v nvodu k instalaci. Pokud je v nvodu k instalaci plynovho sporku urena vt vzdlenost ne uveden, je nutn ji dodret. SK Nvod na pouvanie a drbu Obsahuje aj pokyny a predpisy na bezpen intalciu. Pred intalciou alebo pouvanm odsvaa si pretajte a dsledne dodriavajte pokyny uveden v tomto nvode a v priloenom nvode na intalciu. VAROVANIE: Dodriavajte minimlnu intalan vzdialenost od sporkov, ako je uveden v nvode na pouitie. Ak pokyny na intalciu plynovej varnej dosky predpisuj viu vzdialenost, dodriavajte ich. H Hasznlati s karbantartsi tmutat A biztonsgos zembe helyezsre vonatkozan is tartalmaz elrsokat s utastsokat. A kszlk zembe helyezse vagy hasznlata eltt alaposan tanulmnyozza t az ebben s az zembe helyezsi tmutatban foglaltakat. FIGYELMEZTETS: A tzhelytl val minimlis tvolsg tekintetben tartsa be az zembe helyezsi tmutatban elrt rtket. Amennyiben a gztzhely zembe helyezsi tmutatja nagyobb tvolsgot r el, gy azt kell betartani. RUS . , , , . : , . , . BG . , . : , . , . RO Manual de utilizare i ntreinere Conine i instruciuni i recomandri pentru o instalare sigur. nainte de a instala sau de a utiliza hota, citii i urmai cu atenie instruciunile din acest manual i din manualul de instalare anexat. ATENIE: Respectai distana minim de instalare fa de arztoare indicat n manualul de instalare. Dac instruciunile de instalare ale mainii de gtit cu gaz specific o distan mai mare, trebuie s inei cont de ea. 5019 618 33086/A LI23DA

MILIEUTIPS 11. De fabrikant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor oneigenlijk gebruik van het apparaat of verkeerde 1. Verpakking instellingen van de bedieningselementen. Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar, hetgeen wordt aangegeven met het symbool voor recycling . Volg de 12. Het gebruik van het apparaat is niet toegestaan aan personen plaatselijke milieuvoorschriften op wanneer u het apparaat (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, afdankt. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic zingtuiglijke of geestelijke vermogens, of met weinig ervaring etc.) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, of kennis van het apparaat, tenzij ze instructies met omdat het gevaarlijk kan zijn. betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gehad van personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. 2. Product Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese 13. Kinderen moeten op afstand worden gehouden. richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en elektronische 14. Om het risico op brand te voorkomen dient u alleen een apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt metalen afvoerbuis te gebruiken. helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de 15. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen gezondheid te voorkomen. dat ze niet met het apparaat spelen. Het symbool op het product of op de bijbehorende 16. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden wanneer u het apparaat afdankt. afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en 17. Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en elektronische apparaten. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op recycling van dit product kunt u contact opnemen met het wanneer u het apparaat afdankt. gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en product hebt aangeschaft. recycling van dit product kunt u contact opnemen met het 18. Regelmatig onderhoud en schoonmaken van de kap is de gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het beste garantie voor een goede werking en optimale product hebt aangeschaft. prestaties. Reinig regelmatig de aanzettingen van de vuile oppervlakken om vetophoping te vermijden. Reinig of BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES vervang het filter regelmatig. 19. Onder de kap mag niet geflambeerd worden. Open vuur kan WAARSCHUWING: om het risico op ongelukken, brand veroorzaken. elektrische schokken, letsel aan personen of schade tijdens het 20. Het vertrek moet voldoende geventileerd zijn, wanneer de gebruik van de afzuigkap te voorkomen dient u de volgende afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of elementaire voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. andere brandstoffen werken. 21. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal 1. De afzuigkap moet worden afgekoppeld van de netvoeding dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die voordat u het apparaat installeert of geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere onderhoudswerkzaamheden op het apparaat uitvoert. brandstoffen, maar moet over een aparte afvoermogelijkheid beschikken. Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer 2. De installatie moet worden uitgevoerd door een van lucht moeten in acht worden genomen, volgens art. gespecialiseerde monteur volgens de instructies van de 7.12.1 van de norm CEI EN 60335-2-31. fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke 22. Wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen veiligheidsvoorschriften. die op gas of andere brandstoffen werken, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 3. Dit apparaat moet worden geaard. (Dit is niet mogelijk bij de bar). Zorg er daarom voor dat de ruimte voldoende afzuigkappen in Klasse II). geventileerd is. 23. Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, 4. Gebruik nooit meervoudige stopcontacten of omdat de kokende olie vlam kan vatten. verlengsnoeren. 24. Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt. 5. Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet meer 25. De afzuigkap is geen steunvlak. Zet er daarom geen toegankelijk zijn voor de gebruiker. voorwerpen op en overbelast hem niet. 26. De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes 6. Raak de afzuigkap niet met vochtige lichaamsdelen aan en worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor gebruik hem niet op blote voeten. een elektrische schok bestaat. 27. Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden 7. Trek niet aan het netsnoer van het apparaat om het los te werkhandschoenen. koppelen van de netvoeding. 28. Het product is niet geschikt voor gebruik buitenshuis. 29. De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookpijp 8. Klantenservice voor gebruikers repareer of vervang geen van de verwarming of door het afvoerkanaal van apparaten enkel onderdeel van de afzuigkap, tenzij dit specifiek wordt die op gas of andere brandstoffen werken naar buiten aanbevolen in de handleiding. Alle andere worden geleid. onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerde monteur. 9. Let er bij het boren van gaten in de muur op dat u geen elektrische aansluitingen of leidingen beschadigt. 10. De ventilatiekanalen moeten altijd naar buiten gericht zijn. 5019 618 33086/A LI23DA D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO