Size :246.46 KB
Page{s) : 4
Create Date : October 30, 2007

Transcript of Whirlpool HOO C10 S Instruction for Use

D Betriebs- und Wartungshandbuch Enthlt auch Anweisungen und Vorschriften fr die sichere Installation Lesen Sie die vorliegenden Anweisungen und das beiliegende Installationshandbuch vor der Installation oder dem Gebrauch der Abzugshaube aufmerksam durch und befolgen Sie sie. GB User and Maintenance Handbook Also contains instructions and regulations for safe installation Before installing or using the hood, carefully read and follow the instructions given in this handbook and in the enclosed installation handbook. F Manuel dutilisation et dentretien Contient galement les instructions et prescriptions pour une installation sre Avant de monter ou dutiliser la hotte, lire et suivre attentivement les instructions reportes dans ce manuel et dans le manuel dinstructions en annexe. NL Gebruiks- en onderhoudsboekje Bevat ook aanwijzingen en voorschriften voor een veilige installatie Lees de aanwijzingen in deze handleiding en in het bijgevoegde installatieboekje door en volg ze nauwgezet op, alvorens de wasemkap te installeren of te gebruiken. E Manual de uso y mantenimiento Contiene informacin e instrucciones para efectuar una instalacin segura Antes de instalar o utilizar la campana, lea y siga atentamente las instrucciones de este manual y del manual de instrucciones adjunto. P Manual de Instrues e de Manuteno Contm tambm as istrues e as indicaes para uma instalao segura Antes de instalar ou utilizar o exaustor leia e siga com ateno as seguintes instrues contidas no presente manual, e no manual de instrues para a instalao fornecido em anexo. I Libretto di Uso e Manutenzione Contiene anche istruzioni e prescrizioni per una sicura installazione Prima di installare o utilizzare la cappa, leggete e seguite attentamente le istruzioni riportate in questo libretto e nel libretto di installazione allegato. GR , . S Manual fr Anvndning och Underhll Innehller ven instruktioner fr hur du gr en sker installation Innan du installerar eller anvnder flktkpan, ls och flj noggrant instruktionerna i den hr manualen och i bifogad installationsmanual. N Bruks- og vedlikeholdsveiledning Inneholder ogs instrukser og forholdsregler for sikker installasjon Fr installasjon og bruk av ventilatoren m du lese denne bruksveiledningen og vedlagte installasjonsveiledning nye og flge alle instruksene som gis. DK Bruger- og vedligeholdelsesvejledning Indeholder ogs anvisninger i og foreskrivelser for sikker installation Inden montering og brug af emhtten skal anvisningerne i denne vejledning samt i den medflgende installationsvejledning lses og flges nje. FIN Kytt- ja huolto-ohjeet Sislt mys ohjeet ja mrykset turvallista asennusta varten Lue tmn ohjekirjan sek oheisen asennusoppaan ohjeet huolellisesti ennen liesituulettimen asentamista tai kyttmist. 5019 618 33083

MILJINFORMATIONER Eltilslutning 1. Emballagen Strmforsyningen skal svare til den spnding, der er angivet p Emballagen kan genbruges 100% og er mrket med typepladen, som er anbragt inden i emhtten. Hvis emhtten genbrugssymbolet . Bortskaffelse skal ske i henhold til leveres med et stik, skal dette tilsluttes en let tilgngelig og lovlig gldende lokale regler. Materialet i emballagen (plastposer, stikkontakt i overensstemmelse med gldende regler. Hvis polystyrenstykker osv.) kan vre farligt og skal opbevares uden emhtten leveres uden stik (direkte tilslutning til nettet), eller hvis for brns rkkevidde. stikket ikke er anbragt p et let tilgngeligt sted, skal der monteres en lovlig, to-polet afbryder, der sikrer en fuldstndig afbrydelse af 2. Apparatet strmforsyningen i henhold til betingelserne i overspndingskategori Dette apparat er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/ III, og i overensstemmelse med reglerne for installation. EF, Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). ADVARSEL: Fr emhttens kredslb sluttes til Nr dette produkt bortskaffes p korrekt vis, er brugeren med strmforsyningen, og dets korrekte funktion kontrolleres, til at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljet og skal det altid kontrolleres, at ledningen er monteret folkesundheden. korrekt og IKKE er klemt fladt i sit leje under monteringen. Symbolet p produktet eller i dokumentationen angiver, at produktet ikke m bortskaffes med husholdningsaffaldet, men Rengring af emhtten skal afleveres p en egnet affaldsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk apparatur. Advarsel! Hvis olie og fedtstoffer ikke fjernes (mindst 1 gang om Ved skrotning flges gldende, lokal lovgivning for bortskaffelse mneden), kan de udgre en brandfare. af affald. Brug en bld klud med et neutralt rengringsmiddel. Brug aldrig For yderligere oplysninger om behandling, genindvinding og genbrug skuremidler eller sprit. af dette produkt kontaktes de lokale myndigheder, forhandleren eller renovationsselskabet. Fr emhtten tages i brug ADVARSLER OG GENERELLE RD For at f det bedst mulige udbytte af emhtten, anbefales det at ADVARSEL! lse brugsanvisningen omhyggeligt og opbevare den til fremtidig Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af brn brug. eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap og med manglende erfaring og viden, Materialet i emballagen (plastposer, polystyrenstykker osv.) kan medmindre disse personer er under opsyn eller er oplrt i brugen af apparatet af en person, der er vre farligt og skal opbevares uden for brns rkkevidde. ansvarlig for deres sikkerhed. Kontrollr, at emhtten ikke har lidt skade under transporten. Kontrollr, at brn ikke leger med apparatet. Overensstemmelseserklring 1. Apparatet m ikke sluttes til strmforsyningen, fr installationen Dette produkt er udformet, fremstillet og markedsfrt i er fuldfrt. Fr enhver form for vedligeholdelse eller rengring overensstemmelse med: skal stikket tages ud af stikkontakten, eller strmmen afbrydes - Sikkerhedskravene i Lavspndingsdirektivet 2006/95/EF p hovedafbryderen. (der erstatter direktiv 73/23/EF og efterflgende ndringer). 2. Flamber ikke madvarer (flambering) under emhtten. Brug af - Beskyttelseskravene i EU-direktivet EMC 89/336/EEC, en stor flamme kan forrsage brand. ndret i EU-direktiv 93/68/EEC. 3. Lad aldrig en pande ude af syne, nr der steges madvarer, da Fejlfindingsoversigt olien kan g i brand. Emhtten virker ikke: 4. En konstant vedligeholdelse og rengring garanterer, at Er stikket sat rigtigt i stikkontakten? Er der strmafbrydelse? emhtten fungerer og yder optimalt. Fjern jvnligt indtrret Hvis emhtten ikke suger tilstrkkeligt: Er der valgt rigtig hastighed? snavs fra overfladerne. Tag jvnligt filteret ud, og rengr eller Br filtrene rengres eller skiftes? Er aftrkket tilstoppet? udskift det. Det er ikke tilladt at bruge brandfarlige materialer til Pren virker ikke: Br den skiftes? at udlede udsugningsluften. Er den monteret korrekt? 5. Hvis emhtten anvendes sammen med andre apparater, der SERVICE fungerer med gas eller andre former for brndstof, m det Fr Service tilkaldes 1. Undersg, om det er muligt selv at rette fejlen (se negative tryk i lokalet ikke vre over 4Pa (4 x 10 -5 bar). Srg Fejlfindingsoversigt). for tilstrkkelig udluftning af rummet. 2. Afbryd og genstart apparatet for at se, om fejlen har rettet sig. 3. Hvis emhtten fortsat ikke virker som den skal, kontaktes 6. Luften, som suges ud af emhtten, m ikke fres ud gennem Service. skorstensrret eller gennem aftrk fra apparater, som fungerer Opgiv venligst: med gas eller andre former for brndstof. Fejltypen Apparatets model str p typepladen, som er anbragt inde i 7. Rummet skal vre tilstrkkeligt ventileret, nr emhtten emhtten, og kan ses, hvis filteret tages ud. anvendes samtidigt med andre apparater til gas eller andre Fulde navn og adresse Telefonnummer former for brndstof. Servicenummeret (str efter ordet SERVICE p typepladen, 8. Rr ikke ved prerne, fr de er kolde. som sidder inde i emhtten, bag fedtfilteret). 9. Udsugningsluften m ikke fres ud i et rr, der bruges til Hvis det er ndvendigt at reparere apparatet, kontaktes et autoriseret servicecenter (som garanti for brug af originale aftrk fra apparater, der fungerer med gas eller anden form reservedele og en korrekt reparation). for brndstof, men skal have et separat aftrk. Al national Overholdes disse anvisninger ikke, kan det g ud over produktets lovgivning med hensyn til udledning af luften skal overholdes. sikkerhed og kvalitet. 10. Der m ikke anbringes genstande p emhtten. Bemrk: Br altid arbejdshandsker ved ethvert installations- og vedligeholdelsesindgreb. 5019 618 33083 D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO

Emhtten er beregnet til brug i Version med aftrk eller Fedtfiltre: a Version med filter Fedtfilteret af metal har en begrnset Version med aftrk varighed og skal vaskes n gang om (se symbolet i installationsvejledningen) mneden i hnden eller i Dampene suges ud og sendes videre gennem et aftrksrr (medflger ikke), der er fastgjort til samleringen verst p opvaskemaskine ved lav temperatur og emhtten. Srg for et passende system til fastgrelse af det anvendte kort program. Hvis fedtfilteret vaskes i b aftrksrr p emhttens samlering. opvaskemaskine, kan det blive Advarsel: Hvis kulfilteret/kulfiltrene allerede er installeret, skal de fjernes. glanslst, men dette ndrer ikke dets Version med filter filtrerende egenskaber. (se symbolet i installationsvejledningen) a. Tryk p hndtaget for at tage filteret ud. Luften filtreres gennem et kulfilter/nogle kulfiltre, hvorefter den igen strmmer ud i rummet. b. Tag filteret ud. Advarsel: Kontrollr, at luftcirkulationen forekommer uhindret (flg anvisningerne i installationsvejledningen nje) Nr filteret er vasket og trret, sttes det i igen i omvendt Advarsel! Hvis emhtten ikke er udstyret med kulfilter/- filtre, skal dette/disse bestilles og monteres, inden emhtten rkkeflge. anvendes. Pre/prer: Emhtten er forsynet med f.eks. skruer og/eller rawlplugs, der passer til de fleste vgge/lofter. Det anbefales dog, at man Fjern filteret, og tag den pre ud, der rdfrer sig med en autoriseret tekniker med hensyn til materialernes egnethed i forhold til vg-/loftstypen. Vggen/ skal udskiftes. loftet skal kunne bre emhttens vgt. Genmonter filtrene. Produkt med meget stor vgt, flytning og montering af emhtten skal foretages af mindst to eller flere Halogenlampe: personer. Brug en lille skruetrkker eller et BESKRIVELSE AF EMHTTEN andet egnet vrktj som lftestang. Luk med smklsen. Brug kun prer p maks. 40 W - E14 eller halogenprer (alt efter model) p maks. 12 V-20 W - G4. Pas p ikke at rre ved dem med hnderne. Montering eller udskiftning af kulfilter (kun for modeller med filter). Kulfilteret skal udskiftes hver 4. mned. 1. Fjern fedtfiltrene. 2. Alt efter model monteres filteret/filtrene, s de dkker motoren: Kontrollr, at tapperne R p udsugningskanalen befinder sig ud for hullerne S, og drej med uret, til de lser fast. 3. Ved afmontering foretages proceduren i omvendt orden. 4. St fedtfiltrene p plads. 4 3 3 Rengring af emhtten 1 Advarsel! Hvis olie og fedtstoffer ikke fjernes (mindst 1 gang 2 om mneden), kan de udgre en brandfare. 1. Betjeningspanelet. Brug en bld klud med et neutralt rengringsmiddel. Lys : Brug aldrig skuremidler eller sprit. Skub knappen til hjre. Effekt/udsugningshastighed : Skub knappen til hjre for at ge effekten/hastigheden. 2. Fedtfiltre. 3. Ovenlys (eller halogenlampe alt efter model). 4. Teleskopisk aftrkskanal. 5019 618 33083 D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO